Φορολογικές δηλώσεις: Τι θα κάνετε αν αρρωστήσει ο λογιστής σας πριν την υποβολή της – Οικονομικός Ταχυδρόμος

Date:

Πριν από λίγες ημέρες, ήλθε στη Βουλή το θέμα της ασθένειας του λογιστή, δεν είναι όμως πρώτη φορά.

Το θέμα δεν αφορά μόνο τους ίδιους τους λογιστές φοροτεχνικούς αλλά και τους φορολογούμενους, που κινδυνεύουν να μην υποβάλουν εμπρόθεσμα φορολογική δήλωση ή να μην υποβάλουν εμπρόθεσμα και άλλες φορολογικές – εργατικές αλλά και ασφαλιστικές υποχρεώσεις. Υποχρεώσεις που με στενά χρονικά περιθώρια που συνοδεύονται από πρόστιμα και προσαυξήσεις.

Ασθένεια λογιστή

Μια ενδιαφέρουσα απάντηση δόθηκε από το έγγραφο (ΔΕΕΦ Α 1034563 ΕΞ 2022/19.04.2022) δόθηκε από την διοίκηση, με αφορμή σχετική ερώτηση – αναφορά στην Βουλή των Ελλήνων, για το τι γίνεται σε περίπτωση που λογιστής – φοροτεχνικός βεβαιωμένα πάσχει από κορωνοϊό. Ποιες είναι οι προθεσμίες υποβολής των πάσης φύσεως φορολογικών και ασφαλιστικών δηλώσεων και καταστάσεων του ιδίου και των εντολέων – πελατών του που λήγουν σε ημερομηνίες που συμπίπτουν με τη διάρκεια της νοσηλείας του, παρατείνονται μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα που ακολουθεί τον μήνα του εξιτηρίου.

Σύμφωνα με την απάντηση της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), με τις διατάξεις του άρθρου 93 του ν. 4764/2020, προβλέπεται η δυνατότητα παράτασης της υποβολής των φορολογικών και ασφαλιστικών δηλώσεων που πραγματοποιούν λογιστές και φοροτεχνικοί, στην περίπτωση που βεβαιωμένα νοσούν από κορωνοϊό C0VID-19.

Συγκεκριμένα, αναφέρεται πως σε περίπτωση που ο λογιστής φοροτεχνικός βεβαιωμένα πάσχει από κορωνοϊό COVID-19, όπως αυτό αποδεικνύεται από τη σχετική βεβαίωση του εν λόγω νοσοκομείου, οι προθεσμίες υποβολής των πάσης φύσεως φορολογικών και ασφαλιστικών δηλώσεων και καταστάσεων του ιδίου και των εντολέων πελατών του που λήγουν σε ημερομηνίες που συμπίπτουν με τη διάρκεια της νοσηλείας του, παρατείνονται μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα που ακολουθεί τον μήνα του εξιτηρίου.

Το έγγραφο απαντά και στο ζήτημα της επέκτασης του μέτρου «Το δε ζήτημα, της επέκτασης εφαρμογής της ανωτέρω παράτασης και σε άλλες περιπτώσεις σοβαρής ασθένειας, πέραν των περιπτώσεων που αποδεδειγμένα οι λογιστές- φοροτεχνικοί νοσούν από COVID-19, σχετίζεται με την τροποποίηση του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου, γεγονός που εκφεύγει των αρμοδιοτήτων της υπηρεσίας μας καθώς συνδέεται με τη γενικότερη χάραξη της φορολογικής πολιτικής, είναι θέμα πολιτικής βούλησης και χρήζει σχετικής νομοθετικής πρωτοβουλίας.»

Ακόμη το έγγραφο αναφέρεται και στην δυνατότητα της διοίκησης να δίνει παρατάσεις σε περίπτωση εξαιρετικών περιπτώσεις, αναφέροντας ότι «Περαιτέρω με τις διατάξεις της περίπτωσης β’ της παραγράφου 12 του άρθρου 38 του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000), παρέχεται στη Διοίκηση εξουσιοδότηση για έκδοση απόφασης, σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών ή άλλων αντίστοιχων εξαιρετικών και δυσμενών συμβάντων που επηρεάζουν φορολογούμενους, με την οποία μπορεί να χορηγείται διαφορετική προθεσμία για την υποβολή της δήλωσης ΦΠΑ, ή παράταση της προθεσμίας για την υποβολή της δήλωσης ΦΠΑ και των ανακεφαλαιωτικών πινάκων, καθώς και διαφορετική προθεσμία καταβολής του φόρου. Η απόφαση της παράτασης υπογράφεται το αργότερο μέχρι τη λήξη της προβλεπόμενης προθεσμίας και ισχύει από το χρόνο υπογραφής της.»

Τι λέει ο νόμος

Σύμφωνα με όσα αναφέρει το άρθρο 93 του Ν. 4764/2020 με θέμα «Ρυθμίσεις για τη δυνατότητα παράτασης υποβολής των φορολογικών και ασφαλιστικών δηλώσεων και καταστάσεων των λογιστών φοροτεχνικών που ασθενούν από κορωνοϊό COVID-19 και των εντολέων πελατών τους».

«1. Σε περίπτωση που λογιστής φοροτεχνικός βεβαιωμένα πάσχει από κορωνοϊό COVID-19 και εξαιτίας αυτού έχει νοσηλευτεί σε δημόσιο νοσοκομείο που παρέχει νοσηλεία για κορωνοϊό COVID-19, όπως αυτό αποδεικνύεται από τη σχετική βεβαίωση του εν λόγω νοσοκομείου, οι προθεσμίες υποβολής των πάσης φύσης φορολογικών και ασφαλιστικών δηλώσεων και καταστάσεων του ιδίου και των εντολέων πελατών του που λήγουν σε ημερομηνίες που συμπίπτουν με τη διάρκεια της νοσηλείας του, παρατείνονται μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα που ακολουθεί τον μήνα του εξιτηρίου.

2. Η ρύθμιση της παρ. 1 ισχύει για τους εντολείς πελάτες για τους οποίους ο λογιστής φοροτεχνικός αποδεδειγμένα έχει εξουσιοδοτηθεί στο σύστημα Taxisnet κατά τον προηγούμενο μήνα της ημερομηνίας εισαγωγής του στο νοσοκομείο και παραμένει εξουσιοδοτημένος, σύμφωνα με τα στοιχεία της σχετικής εξουσιοδότησης. Η εξουσιοδότηση λογιστή φοροτεχνικού στο σύστημα Taxisnet δημιουργεί τεκμήριο εξουσιοδότησης του ιδίου και για την υποβολή των ασφαλιστικών δηλώσεων και καταστάσεων.

3. Σε περίπτωση θανάτου λογιστή φοροτεχνικού λόγω κορωνοϊό COVID-19, οι προθεσμίες της παρ. 1 παρατείνονται μέχρι την εξουσιοδότηση του εντολέα πελάτη του σε άλλον λογιστή φοροτεχνικό και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν των τριών μηνών από την ημερομηνία θανάτου.

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργού Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και κατόπιν εισήγησης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, δύναται να ορίζονται οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.»

Τι έχει εφαρμοστεί

Από τα αναφερόμενα στο σχετικό άρθρο, έχει εφαρμοστεί μόνο η περίπτωση της υποβολής των φορολογικών δηλώσεων.

Όπως αναφέρεται και στην απάντηση της Διεύθυνσης Ελέγχων, με την απόφαση Α.1034/9.3.2022 (ΦΕΚ 1098/Β’/11.3.2022, για τον τύπο και το περιεχόμενο τους εντύπου Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων (έντυπο Ε1), δίνονται οδηγίες στους φορολογούμενος, τι μπορούν να κάνουν με τις δηλώσεις τους, αν ο λογιστής τους έχει αρρωστήσει από κορωνοϊό.

Πιο συγκεκριμένα, η απόφαση αναφέρει ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 93 Ν.4764/2020, σε περίπτωση που λογιστής – φοροτεχνικός βεβαιωμένα πάσχει από κορωνοϊό COVID-19 και εξαιτίας αυτού έχει νοσηλευτεί σε δημόσιο νοσοκομείο που παρέχει νοσηλεία για κορωνοϊό COVID-19, όπως αυτό αποδεικνύεται από τη σχετική βεβαίωση του εν λόγω νοσοκομείου, οι προθεσμίες υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος του ιδίου και των εντολέων πελατών του που λήγουν σε ημερομηνίες που συμπίπτουν με τη διάρκεια της νοσηλείας του, παρατείνονται μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα που ακολουθεί τον μήνα του εξιτηρίου.

Η εν λόγω ρύθμιση ισχύει για τους εντολείς πελάτες για τους οποίους ο λογιστής φοροτεχνικός αποδεδειγμένα έχει εξουσιοδοτηθεί με τον ανωτέρω αναφερόμενο τρόπο, κατά τον προηγούμενο μήνα της ημερομηνίας εισαγωγής του στο νοσοκομείο και παραμένει εξουσιοδοτημένος, σύμφωνα με τα στοιχεία της σχετικής εξουσιοδότησης.

Σε περίπτωση θανάτου λογιστή φοροτεχνικού λόγω κορωνοϊού COVID-19, οι ως άνω προθεσμίες παρατείνονται μέχρι την εξουσιοδότηση του εντολέα πελάτη του σε άλλον λογιστή φοροτεχνικό και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν των τριών μηνών από την ημερομηνία θανάτου. Στις συγκεκριμένες περιπτώσεις η δήλωση φορολογίας εισοδήματος υποβάλλεται εντός των νέων προθεσμιών στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., κατά τα αναφερόμενα στην παρ. 1γ του παρόντος, χωρίς την επιβολή προστίμου του άρθρου 54 και υπολογισμού του τόκου του άρθρου 53 του Ν.4174/2013 (Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας, εφεξής ΚΦΔ).

Προσοχή: Για να έχει εφαρμογή η σχετική διάταξη ο φορολογούμενος πρέπει να έχει εξουσιοδοτήσει τον λογιστή ή το λογιστικό γραφείο, να διαχειριστεί και να υποβάλει σύμφωνα με την διαδικασία που θέτει η απόφαση και οι όποια απαιτεί την υπάρξει σχετικής εξουσιοδοτήσεις μέσω του συστήματος myAADE (taxisnet).

Χρειάζεται άμεση έκδοση αποφάσεων και επέκταση

Ο νόμος, όπως θα είδατε, δεν αναφέρεται μόνο στις φορολογικές δηλώσεις. Μιλάει για όλες τις δηλωτικές υποχρεώσεις των φορολογουμένων , τόσο των φορολογικών όσο και των εργατοασφαλιστικών, που χειρίζονται οι λογιστές στις επιχειρήσεις.

Η κοινή υπουργική απόφαση, που απαιτεί ο νόμος, δεν εκδόθηκε ποτέ , άρα δεν μπορούν να δικαιολογηθούν οι όποιες καθυστερήσεις λόγω Covid-19, των άλλων φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων, πέρα από τις φορολογικές δηλώσεις.

Τέλος πρέπει αν επισημάνουμε ότι οι λογιστές μπορούν να αρρωστήσουν και από άλλες ασθένειες, εκτός από τον Covid-19. Συνήθης ασθένειες τον τελευταίο καιρό είναι αυτές που προκαλούνται από το άγχος και την κακή ποιότητα εργασιακού βίου, όπως τα καρδιακά νοσήματα, τα εγκεφαλικά και τον καρκίνο. Δυστυχώς το τι ακριβώς έχει υποστεί ένας ολόκληρος κλάδος που κλήθηκε να αντιμετωπίσει το «τέρας της γραφειοκρατίας» και την κατάσταση της πανδημίας, τα τελευταία δύο χρόνια, δεν μπορεί να αποτυπωθεί στο χαρτί και να το περιγράψουμε μέσα σε λίγες αράδες.

Συνεπώς για την κάλυψη και του λογιστή – φοροτεχνικού , αλλά και των επιχειρήσεων που «υπηρετούν», και είναι οι πλειοψηφία των ενεργών επιχειρήσεων, είναι αναγκαίο η σχετική διάταξη που ψηφίστηκε με το άρθρο 93 του Ν. 4764/2020, να επεκταθεί και να μιλάει γενικά για την ασθένεια του λογοιστή, και βέβαια να μην μείνει στα χαρτιά αλλά να εκδοθούν άμεσα και οι σχετικές κοινές υπουργικές αποφάσεις για την εφαρμογή του.

Ο Αποστόλης Αλωνιάτης είναι οικονομολόγος – φοροτεχνικός, Α’ Αντιπρόεδρος του Ινστιτούτου Οικονομικών & Φορολογικών Μελετών (Ι.Ο.ΦΟ.Μ), Σύμβουλος Διοίκησης της PROSVASIS AEBE και συγγραφέας.

Δημοφιλής

Περισσότερα σαν αυτό
Σχετίζεται με