Χωρίς ΕΝΦΙΑ οι ιδιοκτήτες ακινήτων οι οποίοι έχουν οικόπεδο με ή χωρίς κτίσμα και το ποσοστό συνιδιοκτησίας επί του οικοπέδου είναι μικρότερο ή ίσο του 5%

0
45

Νέα Τροπολογία κατατέθηκε  στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών «Κίνητρα ανάπτυξης
επιχειρήσεων, μέσω συνεργασιών και εταιρικών μετασχηματισμών»

Με τις διατάξεις της υπόψη τροπολογίας προβλέπονται μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

1. Παρέχεται η δυνατότητα στους δικαιούχους χρηματοδότησης καθεστώτων
ενισχύσεων, χρηματοδοτικών προγραμμάτων, έργων, προμηθειών, υπηρεσιών και
αγορών, που περιλαμβάνονται στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης «Ελλάδα 2.0» και
εντάσσονται προς χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, να
προχωρούν σε άνοιγμα ειδικών δεσμευμένων καταπιστευτικών λογαριασμών (escrow
accounts) σε πιστωτικά ιδρύματα ή στον δεσμευμένο τομέα του Ταμείου
Παρακαταθηκών και Δανείων, οι οποίοι είναι ακατάσχετοι έναντι όλων των δανειστών
τους για χρέη και οφειλές τους από κάθε αιτία. (άρθρο 1)

2. α. Παρέχεται η δυνατότητα στους υπαλλήλους, που κατέχουν οργανική θέση και
υπηρετούν στη Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων (Γ.Δ.Δ.Ε.) ή στη Γενική
Διεύθυνση Ελέγχων Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων (Γ.Δ.Ε.Σ.Π.) του Υπουργείου
Οικονομικών, να εκπαιδεύονται στα μνημονευόμενα αντικείμενα για την άσκηση του
επαγγέλματος του ορκωτού ελεγκτή-λογιστή ή του εσωτερικού ελεγκτή, από φορείς οι
οποίοι παρέχουν σχετική πιστοποιημένη επαγγελματική επιμόρφωση και κατάρτιση,
β.
Προβλέπεται ότι οι δαπάνες που προκαλούνται από την υλοποίηση των
προαναφερομένων καλύπτονται από πιστώσεις του Υπουργείου Οικονομικών,
γ.
Υποχρεούνται οι υπάλληλοι που κάνουν χρήση της ως άνω δυνατότητας να παρέχουν
πραγματική υπηρεσία στη Γ.Δ.Ε.Ε. και στη Γ.Δ.Ε.Σ.Π. για συγκεκριμένο χρονικό
διάστημα μετά την απόκτηση της σχετικής πιστοποίησης και, σε περίπτωση που δεν
τηρηθεί αυτή η υποχρέωση, το κόστος της παρασχεθείσας επιμόρφωσης καταλογίζεται
στον υπάλληλο και αναζητείται ως αχρεωστήτως καταβληθέν. (άρθρο 2)

3. Διενεργείται υποχρεωτικά μελέτη, μετά την πάροδο τριών ετών από την
01.01.2023 και με ευθύνη του Υπουργείου Οικονομικών, σχετικά με τα αποτελέσματα
της εφαρμογής του υπό ψήφιση σχεδίου νόμου περί κινήτρων ανάπτυξης επιχειρήσεων,
μέσω συνεργασιών και εταιρικών μετασχηματισμών.

(άρθρο 3)

4. Δεν επιβάλλεται, όσον αφορά στον ΕΝ.Φ.Ι.Α έτους 2022 και επόμενων, φόρος, ο
οποίος υπολογίζεται επί της συνολικής αξίας ανά εμπράγματο δικαίωμα επί
ακινήτου, σε δικαίωμα επί οικοπέδου με ή χωρίς κτίσμα, όταν το ποσοστό
συνιδιοκτησίας επί του εν λόγω οικοπέδου δεν υπερβαίνει το 5%, και δεν
λαμβάνεται υπόψη για την εφαρμογή του συντελεστή φόρου ανά κλιμάκιο αξίας το
δικαίωμα επί του οικοπέδου, λαμβάνεται όμως υπόψη για τη συνολική αξία της
περιουσίας του υποκειμένου στον φόρο. (άρθρο 4)

5. Ορίζεται η καταληκτική ημερομηνία καταβολής της πρώτης δόσης για τον
ΕΝ.Φ.Ι.Α. έτους 2022. (άρθρο 5)

6. Συμπληρώνονται οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 4859/2021 σχετικά
με το προσωρινό μέτρο κρατικής ενίσχυσης σε επιχειρήσεις με μεγάλες οικονομικές
απώλειες περιοχών που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές κατά το έτος 2021.
Συγκεκριμένα προβλέπεται ότι η εν λόγω ενίσχυση χορηγείται και σύμφωνα με τους
Κανονισμούς της Επιτροπής αναφορικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της
Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος
σημασίας.

(άρθρο 6)

7. Αποσαφηνίζεται ο σκοπός σύστασης του Ταμείου Κρατικής Αρωγής και εισάγονται
νομοτεχνικές βελτιώσεις σχετικά με τη διαδικασία διάθεσης των ποσών και κίνησης
του Λογαριασμού Κρατικής Αρωγής. (άρθρο 7)

_______________________________

Αιτιολογική έκθεση

Η «ταυτότητα» της αξιολογούμενης ρύθμισης

Ποιο ζήτημα αντιμετωπίζει η αξιολογούμενη ρύθμιση;

Άρθρο 1: Η ρύθμιση προβλέπει το ακατάσχετο των λογαριασμών και τη δυνατότητα
ανοίγματος λογαριασμών στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για τους σκοπούς
χρηματοδότησης των δράσεων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Άρθρο 2: Η αξιολογούμενη ρύθμιση αποσκοπεί να εξασφαλίσει στα στελέχη της ΓΔΕΣΠ
και της ΓΔΔΕ τη δυνατότητα παροχής διαρκούς εξειδικευμένης επιμόρφωσης, η οποία
θα συνδέεται άμεσα με τα αντικείμενα των ελέγχων και την άσκηση των αρμοδιοτήτων
τους.

Άρθρο 3: Η ρύθμιση αποσκοπεί στο να υπάρχει παρακολούθηση της εφαρμογής των
αποτελεσμάτων του νόμου.

Άρθρα 4 και 5: Με τις προτεινόμενες διατάξεις ορίζεται ότι δεν υπολογίζεται
ΕΝ.φ.Ι.Α. σύμφωνα με την Ενότητα Γ του άρθρου 4 του ν. 4223/2013 σε δικαίωμα επί
οικοπέδου, με ή χωρίς κτίσμα, όταν το ποσοστό συνιδιοκτησίας του υποκειμένου
στον φόρο επί του εν λόγω οικοπέδου δεν υπερβαίνει το 5%. Το δικαίωμα επί του
οικοπέδου λαμβάνεται υπόψη για τη συνολική αξία της περιουσίας, δεν λαμβάνεται
όμως υπόψη για την εφαρμογή του συντελεστή φόρου ανά κλιμάκιο αξίας της Ενότητας
Γ. Επίσης ορίζεται ότι ειδικά για τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. έτους 2022, εφόσον η πράξη
διοικητικού προσδιορισμού του φόρου εκδοθεί μέχρι και την 20ή Μαΐου 2022, η πρώτη
δόση καταβάλλεται μέχρι και την 31η Μαΐου 2022.

Άρθρο 6: Επέρχονται οι αναγκαίες τροποποιήσεις ώστε να επεκταθεί η δυνατότητα
χορήγησης της ενίσχυσης του άρθρου 21 του ν. 4859/2021 (Α’228) και βάσει των
Κανονισμών περί ενισχύσεων ήσσονος σημασίας («de minimis») της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής, πέρα από τη δυνατότητα χορήγησης βάσει του Προσωρινού Πλαισίου για τη
λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά τη
διάρκεια της πανδημίας της νόσου COVID19.

Άρθρο 7: Με την αξιολογούμενη ρύθμιση επέρχονται οι αναγκαίες τροποποιήσεις για
τη διεύρυνση του σκοπού του Ταμείου Κρατικής Αρωγής ώστε να περιλαμβάνει εν
γένει δράσεις και προγράμματα που σχετίζονται με τις θεομηνίες, όπως και δράσεις
πρόληψης και προστασίας από θεομηνίες. Επιπλέον, εισάγονται αντίστοιχες αλλαγές
στη μεταβατική διάταξη για τον Λογαριασμό Κρατικής Αρωγής, ενώ επέρχονται
αναγκαίες νομοτεχνικές βελτιώσεις αναφορικά με τη διαδικασία διάθεσης των ποσών
και κίνησης του Λογαριασμού του Ταμείου, διασφαλίζοντας τη διαφάνεια και την
ορθή δημοσιονομική διαχείριση.

Γιατί αποτελεί πρόβλημα;

Άρθρο 1: Εξασφαλίζει τη διαθεσιμότητα την πόρων για την υλοποίηση των έργων που
εντάσσονται στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Άρθρο 2: Μέχρι σήμερα, πέρα από τη δυνατότητα επιμόρφωσης και εκπαίδευσης που
παρέχεται από τον πιστοποιημένο για το Δημόσιο φορέα, δηλ. το Εθνικό Κέντρο
Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, δεν υπήρχε μέριμνα για μία στοχευμένη και
εναρμονισμένη με τα καθήκοντα των υπαλλήλων της ΓΔΕΣΠ και της ΓΔΔΕ επιμόρφωση, η
παροχή της οποίας εκτιμάται ότι θα συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη εκτέλεση
των καθηκόντων των ήδη υπηρετούντων υπαλλήλων και θα λειτουργήσει και ως κίνητρο
για την προσέλκυση νέων.

Άρθρο 3: Εξασφαλίζει την αξιολόγηση της επίτευξης ή μη των στόχων του σχεδίου
νόμου.Άρθρο 4: Η διάταξη κρίνεται αναγκαία, ώστε να μην υπολογίζεται φόρος επί
οικοπέδου με ή χωρίς κτίσμα, όταν το ποσοστό συνιδιοκτησίας επί του οικοπέδου
είναι πολύ μικρό
.Άρθρο 5: Η διάταξη κρίνεται αναγκαία διότι πρόκειται να εκδοθούν εκκαθαριστικά
ΕΝΦΙΑ μετά την 15η.5.2022 και θα έπρεπε και γι’ αυτά να ορισθεί ρητά ότι θα
εξοφληθούν μέχρι τις 31.5.2022.

Άρθρο 6: Η ρύθμιση διασφαλίζει τη δυνατότητα ενισχύσεων επιχειρήσεων και σε
περιπτώσεις που δεν μπορούν να χορηγηθούν δυνάμει του Προσωρινού Πλαισίου της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί
η οικονομία κατά τη διάρκεια της έξαρσης της νόσου COVID19, καθώς και τη
συμβατότητα των σχετικών προβλέψεων με το ευρωπαϊκό πλαίσιο περί κρατικών
ενισχύσεων.

Άρθρο 7 : Με την επερχόμενη τροποποίηση επιδιώκεται η διεύρυνση του σκοπού του
Ταμείου Κρατικής Αρωγής και του Λογαριασμού Κρατικής Αρωγής και διευκρινίζονται
ο τρόπος διάθεσης των ποσών του Λογαριασμού και η ακολουθούμενη διαδικασία
εμφάνισης στον Κρατικό Προϋπολογισμό.Ποιους φορείς ή πληθυσμιακές ομάδες αφορά;

Άρθρο 1: Όλες τις πληθυσμιακές ομάδες και  φορείς του Δημοσίου.

‘Άρθρο 2: Η αξιολογούμενη ρύθμιση αφορά εκείνους από τους υπαλλήλους της ΓΔΕΣΠ
και της ΓΔΔΕ, οι οποίοι αποτελούν εν τοις πράνμασι ή εν δυνάμει ελεγκτές και
ανέρχονται περίπου στους ενενήντα πέντε (95) και πεντακόσιους (500), αντίστοιχα.
Σημειωτέον ότι ο αριθμός τους δύναται να αυξομειώνεται, ανάλογα με τον εκάστοτε
αριθμό των οργανικών θέσεων των οργανικών μονάδων της ΓΔΕΣΠ και της ΓΔΔΕ.

Δεδομένου ότι η εκπαίδευση δεν θα γίνεται ταυτόχρονα για όλους τους υπαλλήλους,
η ετήσια δαπάνη που θα προκληθεί από την εφαρμογή της ρύθμισης θα περιορίζεται
και θα αντιστοιχεί μόνο στον αριθμό των υπαλλήλων που θα επιλέγονται να
εκπαιδευθούν, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που θα ορίζονται με την
προβλεπόμενη από την παρ. 5 κανονιστική πράξη.

Άρθρο 3: Όλες τις πληθυσμιακές ομάδες.

Άρθρο 4: Αφορά όλους τους φορολογουμένους φυσικά πρόσωπα, ιδιοκτήτες ακινήτων οι
οποίοι έχουν οικόπεδο με ή χωρίς κτίσμα και το ποσοστό συνιδιοκτησίας επί του
οικοπέδου είναι μικρότερο ή ίσο του 5%.

Άρθρο 5: Αφορά φορολογούμενους των οποίων τα εκκαθαριστικά ΕΝφΙΑ δεν έχουν
εκδοθεί μέχρι τις 15.5.2022.

Άρθρο 6: Η αξιολογούμενη ρύθμιση αφορά στις επιχειρήσεις, οι οποίες επλήγησαν
από την εμφάνιση και διάδοση του κορωνοϊού COVID-19 συνδυαστικά με τις
επιπτώσεις από φυσικές καταστροφές του 2021.

Άρθρο 7 : Οι αξιολογούμενες ρυθμίσεις αφορούν σε πληγέντες από θεομηνίες, καθώς
και στο σύνολο της κοινωνίας για την πρόληψη, προστασία, αποκατάσταση και
αντιμετώπιση θεομηνιών.

Η αναγκαιότητα της αξιολογούμενης ρύθμισης

Το εν λόγω ζήτημα έχει αντιμετωπιστεί με νομοθετική ρύθμιση στο παρελθόν;

ΟΧΙ

Εάν ΝΑΙ, ποιο είναι το ισχύον νομικό πλαίσιο που ρυθμίζει το ζήτημα;

ΝΑΙ

Αρθρο 6: Άρθρο 21 του ν. 4859/2021 (Α’228)

Άρθρο 7: Άρθρα 14 και 24 του ν. 4797/2021 (Α’66)

Γιατί δεν είναι δυνατό να αντιμετωπιστεί στο πλαίσιο της υφιστάμενης νομοθεσίας

i) με αλλαγή προεδρικού διατάγματος, υπουργικής απόφασης ή άλλης κανονιστικής
πράξης;

Η προτεινόμενη ρύθμιση επιφέρει τροποποίηση του ισχύοντος νομικού πλαισίου, η
οποία είναι εφικτή μόνο μέσω της νομοθετικής οδού, δεδομένου ότι δεν υφίσταται
σχετική εξουσιοδότηση για την έκδοση κανονιστικής πράξης.

ii) με αλλαγή διοικητικής πρακτικής συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας νέας
ερμηνευτικής προσέγγισης της υφιστάμενης νομοθεσίας;

Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις δεν θα μπορούσαν να Εισαχθούν με αλλαγή διοικητικής
πρακτικής, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας νέας ερμηνευτικής προσέγγισης της
υφιστάμενης νομοθεσίας, καθώς απαιτούν νομοθετική πρόβλεψη.

iii) με διάθεση περισσότερων ανθρώπινων και υλικών πόρων;

Η διάθεση περισσότερων ανθρώπινων και υλικών πόρων δεν δύναται να θεραπεύσει την
ανάγκη ρύθμισης των θεμάτων των προτεινόμενων άρθρων με νομοθετική πρόβλεψη.

Συναφείς πρακτικές

Έχετε λάβει υπόψη συναφείς πρακτικές; ΝΑΙ

Εάν ΝΑΙ, αναφέρατε συγκεκριμένα:

Αρθρο 2: Για την προώθηση της αξιολογούμενης ρύθμισης ελήφθη υπόψη το άρθρο 20
παρ 1β του ν. 4494/2017 (Α’ 165), σύμφωνα με το οποίο οι αξιωματικοί του Σώματος
Οικονομικών Επιθεωρητών εκπαιδεύονται σε φορείς που παρέχουν, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία, πιστοποιημένη επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση για την
απόκτηση άδειας άσκηση επαγγέλματος ορκωτού ελεγκτή λογιστή.

Στόχοι αξιολογούμενης ρύθμισης

Ποιοι είναι οι στόχοι της αξιολογούμενης ρύθμισης;

i) βραχυπρόθεσμοι:

Αρθρο 1: Η διασφάλιση των κονδυλίων του ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Αρθρο 2: βραχυπρόθεσμος στόχος (από τους πρώτους μήνες μετά την ολοκλήρωση των
πρώτων επιμορφωτικών προγραμμάτων) της παρούσας αξιολογούμενης ρύθμισης είναι η
αποτελεσματικότερη εκτέλεση των καθηκόντων των υπαλλήλων της ΓΔΕΣΠ και της ΓΔΔΕ,
καθώς και η προσέλκυση νέου προσωπικού στις ανωτέρω οργανικές μονάδες.

Αρθρο 6: Επιδιώκεται η αντιμετώπιση των οικονομικών συνεπειών σε επιχειρήσεις,
από τη μη ομαλή λειτουργία τους εξαιτίας της διάδοσης του κορωνοϊού σε συνδυασμό
με τις φυσικές καταστροφές που εκδηλώθηκαν εντός του 2021.

Αρθρο 7: Η διεύρυνση του σκοπού του Ταμείου και του Λογαριασμού Κρατικής Αρωγής
και η αποσαφήνιση της διαδικασίας διάθεσης των ποσών του Λογαριασμού και κίνησης
του Λογαριασμού και η διασφάλιση της διαφάνειας.

Η αποκατάσταση και στήριξη πληττόμενων πολιτών μετά από μία έκτακτη συνθήκη και,
μέσω αυτής, η στήριξη της εθνικής οικονομίας και η ομαλοποίηση της οικονομικής
ζωής.

Η πρόληψη και προστασία του κοινωνικού συνόλου από θεομηνίες.

ii) Μακροπρόθεσμοι

Αρθρο 1: Η υλοποίηση των έργων kol προγραμμάτων του Ταμείου Ανάκαμψης και
Ανθεκτικότητας.

Αρθρο 2: Μακροπρόθεσμος στόχος (από τα πέντε πρώτα χρόνια μετά την ολοκλήρωση
των πρώτων επιμορφωτικών προγραμμάτων) της παρούσας αξιολογούμενης ρύθμισης
είναι η δημιουργία ενός υψηλού επιπέδου ανθρώπινου δυναμικού που θα υποστηρίζει
αποτελεσματικά σε σταθερή βάση την ΓΔΕΣΠ και την ΓΔΔΕ στην επίτευξη της
αποστολής τους.

Η παροχή ελεγκτικών υπηρεσιών υψηλής ποιότητας από την ΓΔΕΣΠ και την ΓΔΔΕ
διασφαλίζει τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση των εθνικών και ενωσιακών πόρων
και κατ’ επέκταση συμβάλλει θετικά στην ανάπτυξη της χώρας.

Αρθρο 3: Η αξιολόγηση της επίτευξης των στόχων του σχεδίου νόμου ώστε να
αξιοποιηθούν τα αποτελέσματα της σχετικής μελέτης για τυχόν βελτιώσεις ή
αλλαγές.

Αρθρο 6: Η αποκατάσταση της κανονικότητας στην οικονομική ζωή πληττόμενων
επιχειρήσεων μετά από τις έκτακτες συνθήκες και, μέσω αυτής, στήριξη της εθνικής
οικονομίας και η ομαλοποίηση της οικονομικής ζωής. Η στήριξη των τοπικών
κοινωνιών μέσα από τη θεσμοθέτηση περαιτέρω μέτρων ενίσχυσης των πληττόμενων
επιχειρήσεων.

Κατ’ άρθρο ανάλυση αξιολογούμενης ρύθμισης

Σύνοψη στόχων κάθε άρθρου

Άρθρο Στόχος

1. Η προωθούμενη νομοθετική ρύθμιση έχει ως στόχο την εξασφάλιση της
διαθεσιμότητας των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για την
υλοποίηση των έργων και προγραμμάτων από τους δικαιούχους.

2. Η προωθούμενη νομοθετική ρύθμιση έχει ως στόχο, οι υπάλληλοι της ΓΔΕΣΠ και
της ΓΔΔΕ, μέσω της διαρκούς και εξειδικευμένης επιμόρφωσης, να ασκούν τα
καθήκοντά τους με τρόπο ώστε να διενεργείται αποτελεσματικά ο έλεγχος των
συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση προγραμμάτων, καθώς και των
προερχόμενων εκ του κρατικού προϋπολογισμού δαπανών, στοιχεία που θα συμβάλλουν
στην ορθή δημοσιονομική διαχείριση του εθνικού και ενωσιακού προϋπολογισμού και
κατ’ επέκταση στην ανάπτυξη της χώρας σε όλους τους τομείς.

3 Η προωθούμενη νομοθετική ρύθμιση έχει ως στόχο την αξιολόγηση της επίτευξης
των στόχων του νόμου.

4 Ο μη υπολογισμός ΕΝ.Φ.Ι.Α της ενότητας Γ του άρθρου 4 του ν. 4223/2013 στις
περιπτώσεις εκείνες που το ποσοστό συνιδιοκτησίας επί του οικοπέδου είναι πολύ
μικρό.

5 Η καταβολή της πρώτης δόσης ΕΝ.Φ.Ι.Α μέχρι και την 31η.5.2022, ακόμα και για
εκκαθαριστικά που εκδίδονται μετά την 15η.5.2022.

6 Προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι οικονομικές επιπτώσεις στις επιχειρήσεις από
τη διάδοση του κορωνοϊού αλλά και οι επιπτώσεις των φυσικών καταστροφών, με την
αξιολογούμενη ρύθμιση επεκτείνεται η δυνατότητα ενίσχυσης με το προσωρινό μέτρο
κρατικής ενίσχυσης με τη μορφή επιχορήγησης. Ειδικότερα, επέρχονται οι αναγκαίες
τροποποιήσεις ώστε να επεκταθεί η δυνατότητα ενίσχυσης και βάσει των Κανονισμών
περί ενισχύσεων ήσσονος σημασίας («de minimis») της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, πέραν
από τη δυνατότητα χορήγησης βάσει του Προσωρινού Πλαισίου για τη λήψη μέτρων
κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της
τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID19.

7 Με την αξιολογούμενη ρύθμιση επέρχονται οι αναγκαίες τροποποιήσεις για τη
διεύρυνση του σκοπού του Ταμείου Κρατικής Αρωγής ώστε να περιλαμβάνει εν γένει
δράσεις και προγράμματα που σχετίζονται με τις θεομηνίες, όπως και δράσεις
πρόληψης και προστασίας από θεομηνίες. Επιπλέον, εισάγονται αντίστοιχες αλλαγές
στη μεταβατική διάταξη για το Λογαριασμό Κρατικής Αρωγής, ενώ επέρχονται
αναγκαίες νομοτεχνικές βελτιώσεις αναφορικά με τη διαδικασία διάθεσης των ποσών
και κίνησης του Λογαριασμού του Ταμείου, διασφαλίζοντας τη διαφάνεια και την
ορθή δημοσιονομική διαχείριση.

_________________________________________

ΠΡΟΣΘΗΚΗ – ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

του Υπουργείου Οικονομικών στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών με τίτλο

«Κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων, μέσω συνεργασιών και εταιρικών μετασχηματισμών»

Άρθρο 1

Καταπιστευματικοί λογαριασμοί (escrow accounts)

Στην παρ. 1 του άρθρου 58 του ν. 4915/2022 (Α’ 63), προστίθεται η αναφορά σε
προμήθειες, υπηρεσίες και αγορές, η φράση «σε εμπορικές τράπεζες» αντικαθίσταται
από τη φράση «σε πιστωτικά ιδρύματα ή στον δεσμευμένο τομέα του Ταμείου
Παρακαταθηκών και Δανείων», στην παρ. 2 προστίθεται αναφορά στο Ταμείο
Παρακαταθηκών και Δανείων», καθώς και νέο εδάφιο και το άρθρο 58 διαμορφώνεται
ως εξής:

«1. Οι δικαιούχοι χρηματοδότησης καθεστώτων ενισχύσεων, χρηματοδοτικών
προγραμμάτων, έργων, προμηθειών, υπηρεσιών και αγορών που περιλαμβάνονται στο
Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης «Ελλάδα 2.0» και εντάσσονται προς χρηματοδότηση από το
Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας δύνανται, κατόπιν της έκδοσης απόφασης
έγκρισης της χρηματοδότησης από το αρμόδιο όργανο, να προχωρούν σε άνοιγμα
ειδικών δεσμευμένων καταπιστευτικών λογαριασμών (escrow accounts) σε πιστωτικά
ιδρύματα ή στον δεσμευμένο τομέα του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.

2. Στους λογαριασμούς της παρ. 1, κατόπιν του ανοίγματος τους, δύναται να
εκταμιεύονται από τους εκάστοτε φορείς χρηματοδότησης προκαταβολές
χρηματοδότησης, και οι δικαιούχοι δύνανται να κινούν τον λογαριασμό κατόπιν της
έκδοσης και κοινοποίησης στο οικείο πιστωτικό ίδρυμα ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών
και Δανείων των αντίστοιχων εγκρίσεων πληρωμών.

Οι ανωτέρω λογαριασμοί είναι ακατάσχετοι έναντι όλων των δανειστών τους, για
χρέη και οφειλές τους από κάθε αιτία.

3. Το κόστος ανοίγματος των λογαριασμών της παρ. 1 βαρύνει τους δικαιούχους. Οι
τόκοι που τυχόν δημιουργούνται από την παραμονή των πιστώσεων στους λογαριασμούς
της παρ. 1, επιστρέφονται στο Ελληνικό Δημόσιο.

4. Με κοινή απόφαση του αρμόδιου για την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου
Ανάκαμψης Υπουργού, του Υπουργού Οικονομικών και του εκάστοτε αρμόδιου για τα
καθεστώτα ή τα προγράμματα της παρ. 1 Υπουργού, καθορίζονται οι όροι και η
διαδικασία χρηματοδότησης των λογαριασμών και χορήγησης των χρηματοδοτήσεων, οι
όροι σχετικά με τη λειτουργία των ως άνω λογαριασμών, η διαδικασία επιστροφής
των τυχόν δημιουργούμενων τόκων προς το Ελληνικό Δημόσιο και κάθε αναγκαίο
ειδικότερο θέμα για την εφαρμογή του παρόντος.»

Άρθρο 2

Εκπαίδευση του προσωπικού της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων (ΓΔΔΕ)
και της Γενικής Διεύθυνσης Ελέγχων Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων (ΓΔΕΣΠ) 

1. Οι υπάλληλοι που κατέχουν οργανική θέση και υπηρετούν στη Γενική Διεύθυνση
Δημοσιονομικών Ελέγχων (Γ.Δ.Δ.Ε.) ή στη Γενική Διεύθυνση Ελέγχων
Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων (Γ.Δ.Ε.Σ.Π.), οι οποίες υπάγονται στην Ειδική
Γραμματεία Δημοσιονομικών Ελέγχων της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής
Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών δύνανται, πέραν της παρεχόμενης από το
Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης επιμόρφωσης, να εκπαιδεύονται
στο αντικείμενο είτε της εφαρμοσμένης ελεγκτικής – λογιστικής είτε της δημόσιας
ελεγκτικής λογιστικής, είτε του εσωτερικού ελέγχου, ικανοποιώντας τις απαιτήσεις
εκπαιδευτικής επάρκειας για την άσκηση του επαγγέλματος του ορκωτού
ελεγκτή-λογιστή ή του εσωτερικού ελεγκτή, αντίστοιχα.

2. Η παραπάνω εκπαίδευση υλοποιείται από φορείς οι οποίοι παρέχουν, σύμφωνα με
την κείμενη νομοθεσία, σχετική πιστοποιημένη επαγγελματική επιμόρφωση και
κατάρτιση.

3. Οι δαπάνες που προκαλούνται από την εφαρμογή του παρόντος καλύπτονται από
πιστώσεις του Υπουργείου Οικονομικών.

4. Οι υπάλληλοι που κάνουν χρήση της δυνατότητας της παρ. 1 υποχρεούνται να
παρέχουν πραγματική υπηρεσία στη Γ.Δ.Ε.Ε. και στη Γ.Δ.Ε.Σ.Π. για πέντε (5) έτη
μετά την απόκτηση της σχετικής πιστοποίησης. Εάν η ανωτέρω υποχρέωση δεν
τηρηθεί, το κόστος της παρασχεθείσας επιμόρφωσης καταλογίζεται, με απόφαση του
αρμόδιου διατάκτη, στον υπάλληλο και αναζητείται ως αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό.

5. Ο αριθμός των υπαλλήλων που δύνανται κάθε χρόνο να λάβουν την παραπάνω
εκπαίδευση, τα κριτήρια και η διαδικασία επιλογής αυτών, καθώς και κάθε άλλη
αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος καθορίζονται με απόφαση του
Υπουργού Οικονομικών.

Άρθρο 3

Αξιολόγηση αποτελεσμάτων εφαρμογής

Μετά την πάροδο τριών ετών από την 1η.1.2023 και πάντως πριν από την παρέλευση
πενταετίας από την ανωτέρω ημερομηνία, με μέριμνα του Υπουργείου Οικονομικών
διενεργείται αξιολόγηση για τα αποτελέσματα της εφαρμογής του παρόντος, σύμφωνα
και με το άρθρο 56 του ν. 4622/2019 (Α’ 133), η οποία κατατίθεται στη Βουλή των
Ελλήνων και συζητείται σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στον Κανονισμό της.

Άρθρο 4

Υπολογισμός φόρου επί της συνολικής αξίας ανά εμπράγματο δικαίωμα επί ακινήτου –
Τροποποίηση Ενότητας Γ’ του άρθρου 4 του ν. 4223/2013

Στην Ενότητα Γ’ του άρθρου 4 του ν. 4223/2013 (Α’ 287), α) προστίθενται νέο έκτο
και έβδομο εδάφιο, β) διορθώνεται παρόραμα στο νέο όγδοο εδάφιο και η Ενότητα Γ’
διαμορφώνεται ως εξής:

«Γ. Υπολογισμός φόρου επί της συνολικής αξίας ανά εμπράγματο δικαίωμα επί
ακινήτου.

Για δικαιώματα επί ακινήτων υπολογίζεται φόρος επί της συνολικής αξίας ανά
εμπράγματο δικαίωμα επί ακινήτου, όπως αυτό αποτυπώνεται στη δήλωση στοιχείων
ακινήτων του άρθρου 23 του ν. 3427/2005 (Α’ 312), σύμφωνα με την κατωτέρω
κλίμακα:

 
Κλιμάκια συνολικής αξίας ακινήτου σε ευρώ Συντελεστής φόρου ανά κλιμάκιο αξίας
0,01-400.000 0%
400.000,01-500.000 0,20%
500.000,01-600.000 0,30%
600.000,01-700.000 0,40%
700.000,01-800.000 0,50%
800.000,01-900.000 0,60%
900.000,01-1.000.000 0,70%
1.000.000,01-2.000.000 0,90%
≥2.000.000,01 1,00%

Ο φόρος υπολογίζεται στη συνολική αξία του 100% της πλήρους κυριότητας του
ακινήτου, όπως το δικαίωμα αυτό αναγράφεται στη δήλωση στοιχείων ακινήτων,
απομειώνεται με βάση τον συντελεστή συνιδιοκτησίας της παρ. 3 του άρθρου 32 του
ν. 3842/2010 (Α’ 58), εφόσον υφίσταται συνιδιοκτησία στην πλήρη ή ψιλή
κυριότητα, και επιμερίζεται σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 2. Η αξία του
προηγούμενου εδαφίου υπολογίζεται σύμφωνα με το τρίτο και το τέταρτο εδάφιο της
Ενότητας Ε’.

Η παρούσα Ενότητα εφαρμόζεται, εφόσον η συνολική αξία ακίνητης περιουσίας του
υποκειμένου στον φόρο, όπως αυτή υπολογίζεται βάσει της Ενότητας Ε’, υπερβαίνει
τις τριακόσιες χιλιάδες (300.000) ευρώ.

Η παρούσα Ενότητα δεν εφαρμόζεται για δικαιώματα επί γηπέδων εκτός σχεδίου πόλης
ή οικισμού ούτε για δικαιώματα επί των κτιρίων που είναι προγενέστερα των
εκάστοτε τελευταίων εκατό (100) ετών και τα οποία έχουν χαρακτηριστεί ως
ιστορικά διατηρητέα μνημεία ή ως έργα τέχνης, καθώς και των αναλογούντων σε αυτά
ποσοστών επί των γηπέδων ή οικοπέδων στα οποία βρίσκονται.

Δεν επιβάλλεται ο φόρος της παρούσας Ενότητας σε δικαίωμα επί οικοπέδου με ή
χωρίς κτίσμα, όταν το ποσοστό συνιδιοκτησίας επί του εν λόγω οικοπέδου δεν
υπερβαίνει το πέντε τοις εκατό (5%). Επιπλέον, το δικαίωμα επί του οικοπέδου δεν
λαμβάνεται υπόψη για την εφαρμογή του συντελεστή φόρου ανά κλιμάκιο αξίας της
παρούσας Ενότητας, λαμβάνεται όμως υπόψη για τη συνολική αξία της περιουσίας του
υποκειμένου στον φόρο για την παρούσα Ενότητα και την Ενότητα Ε.

Ειδικά για τον ΕΝΦΙΑ έτους 2022 η παρούσα Ενότητα δεν εφαρμόζεται και για
δικαιώματα επί ιστορικών διατηρητέων μνημείων ή έργων τέχνης, που προστατεύονται
από τον ν. 4858/2021 (Α’ 220) και τα οποία δεν καταλαμβάνονται από το
προηγούμενο εδάφιο, καθώς και για δικαιώματα επί κτιρίων, τα οποία έχουν
χαρακτηριστεί μέχρι την 31η.12.2021 ως διατηρητέα, σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν.
1577/1985 (Α’ 210) εφόσον τα ως άνω μνημεία, έργα τέχνης ή κτίρια είναι
προγενέστερα της 1ης Ιανουαρίου 1940, και για τα αναλογούντα σε αυτά ποσοστά επί
των γηπέδων ή οικοπέδων στα οποία βρίσκονται.».

2. Η παρ. 1 ισχύει από την 19η.5.2022 και εφαρμόζεται για τον ΕΝ.φ.Ι.Α έτους
2022 και επομένων.

Άρθρο 5

Πληρωμή του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 8 του
ν. 4223/2013

Η παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 4223/2013 {Α’ 287) τροποποιείται με την προσθήκη
νέου δεύτερου εδαφίου και διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Ο ΕΝ.Φ.Ι.Α. καταβάλλεται σε έως δέκα (10) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, καθεμιά
από τις οποίες δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ευρώ, και από τις
οποίες η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα
έκδοσης της πράξης προσδιορισμού φόρου, εφόσον η πράξη προσδιορισμού φόρου
εκδοθεί μέχρι τις 15 του μήνα αυτού, άλλως μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα
του επόμενου μήνα από την έκδοση της πράξης προσδιορισμού φόρου, οι δε επόμενες
δόσεις μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε επόμενου μήνα και η τελευταία
δόση καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Φεβρουαρίου του
επόμενου έτους.

Ειδικά για τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. έτους 2022, εφόσον η πράξη διοικητικού προσδιορισμού
του φόρου εκδοθεί μέχρι και την 20ή Μαΐου 2022, η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι
και την 31η Μαΐου 2022.

Ειδικά για το έτος 2014, η τελευταία δόση καταβάλλεται μέχρι την τελευταία
εργάσιμη ημέρα του Φεβρουάριου του έτους 2015. Εφόσον η πράξη προσδιορισμού του
φόρου έχει εκδοθεί μέχρι και την 31η Ιουλίου 2014, η πρώτη δόση καταβάλλεται
μέχρι και την 30ή Σεπτεμβρίου 2014.

Ποσά φόρου μέχρι ένα (1) ευρώ δεν βεβαιώνονται και δεν είναι απαιτητά.

Ειδικά για το έτος 2015, εφόσον η πράξη προσδιορισμού του φόρου έχει εκδοθεί
μέχρι και την 26η του μηνός Οκτωβρίου 2015, η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι και
την 30ή του μηνός Οκτωβρίου 2015. Η τελευταία δόση καταβάλλεται μέχρι και την
τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2016.

Ειδικά για το έτος 2016 η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι και την 30ή Σεπτεμβρίου
2016 και η τελευταία μέχρι και την 31η Ιανουαρίου 2017.

Ειδικά για το έτος 2017 η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι και την 29η Σεπτεμβρίου
2017 και η τελευταία μέχρι και την 31η Ιανουαρίου 2018.

Ειδικά για το έτος 2018, εφόσον η πράξη προσδιορισμού του φόρου εκδοθεί εντός
του Σεπτεμβρίου 2018, η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι και την 30ή Σεπτεμβρίου
2018.

Ειδικά για το έτος 2019, εφόσον η πράξη προσδιορισμού του φόρου εκδοθεί μέχρι τη
16η Σεπτεμβρίου 2019, η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι και την 30ή Σεπτεμβρίου
2019.

Ειδικά για το έτος 2020, ο Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.)
καταβάλλεται σε έξι (6) ισόποσες μηνιαίες δόσεις. Η πρώτη και η δεύτερη δόση
δύνανται να καταβληθούν μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Οκτωβρίου
2020 και καθεμιά από τις επόμενες, μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των
τεσσάρων (4) επόμενων μηνών.

Ειδικά για το έτος 2021, ο Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.)
καταβάλλεται σε έξι (6) ισόποσες μηνιαίες δόσεις. Η πρώτη και η δεύτερη δόση
δύνανται να καταβληθούν μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Οκτωβρίου
2021 και καθεμιά από τις επόμενες, μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των
τεσσάρων (4) επόμενων μηνών.»

2. Η παρ. 1 ισχύει από την 19η.5.2022.

Άρθρο 6

Προσωρινό μέτρο κρατικής ενίσχυσης βάσει του Προσωρινού Πλαισίου της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής για επιχειρήσεις με μεγάλες οικονομικές απώλειες σε περιοχές που
επλήγησαν από φυσικές καταστροφές – Τροποποίηση άρθρου 21 του ν. 4859/2021

Η παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 4859/2021 (Α’ 228) τροποποιείται με την προσθήκη
της διαζευκτικής δυνατότητας εφαρμογής της ενωσιακής νομοθεσίας για τη χορήγηση
ενισχύσεων ήσσονος σημασίας και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής:

«2. Η ενίσχυση χορηγείται, κατά την παρ. 3, είτε σύμφωνα με την υπό στοιχεία
2020/C 91 1/01 της 20ής Μαρτίου 2020 Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
«Προσωρινό πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η
οικονομία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID-19» και κατόπιν
έγκρισης του σχετικού καθεστώτος ενίσχυσης από την Επιτροπή, είτε σύμφωνα με
τους Κανονισμούς της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108
της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος
σημασίας («de minimis»).».

Άρθρο 7

Ρυθμίσεις για το Ταμείο Αρωγής και τον Λογαριασμό Κρατικής Αρωγής – Τροποποίηση
του άρθρου 14 και του άρθρου 24 του ν. 4797/2021

1. Το τρίτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4797/2021 (Α’ 66)
τροποποιείται, προκειμένου να διευρυνθεί ο σκοπός του Ταμείου, και η παρ. 1 του
άρθρου 14 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Συστήνεται Ταμείο Κρατικής Αρωγής με τη μορφή Νομικού Προσώπου Δημοσίου
Δικαίου (εφεξής «Ταμείο»). Το Ταμείο εποπτεύεται από τον Υπουργό Οικονομικών,
υποστηρίζεται διοικητικά και οικονομικά από το Υπουργείο Οικονομικών και εδρεύει
στην Αθήνα. Σκοπός του Ταμείου είναι η χρηματοδότηση προγραμμάτων και δράσεων
που συνδέονται με τις θεομηνίες, ιδίως προγραμμάτων και δράσεων στήριξης και
ενίσχυσης πληγέντων, αποκαταστάσεων μετά από θεομηνίες και πρόληψης και
προστασίας από θεομηνίες, συμπληρωματικά προς τις ενισχύσεις από τον κρατικό
προϋπολογισμό.».

2. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 8 του άρθρου 24 του ν. 4797/2021 αντικαθίσταται
από την έναρξη ισχύος του με τρία νέα εδάφια και η παρ. 8 διαμορφώνεται ως εξής:

«8. Μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγματος για τον Οργανισμό του Ταμείου
Κρατικής Αρωγής της παρ. 5 του άρθρου 14, ο Λογαριασμός Κρατικής Αρωγής της περ.
α) της παρ. 2 του άρθρου 14, τελεί υπό τη διαχείριση και εποπτεία του Υπουργού
Οικονομικών και κινείται με εντολές του. Τα ποσά που κατατίθενται στον
Λογαριασμό Κρατικής Αρωγής αποτελούν έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού κατά το
οικονομικό έτος που αυτά κατατίθενται. Αντίστοιχα, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν.
4270/2014 (Α’ 143), εγγράφονται στον Τακτικό Προϋπολογισμό πιστώσεις για τη
χρηματοδότηση προγραμμάτων ή δράσεων, που συνδέονται με τις θεομηνίες, ιδίως
προγραμμάτων και δράσεων στήριξης και ενίσχυσης πληγέντων, αποκαταστάσεων μετά
από θεομηνίες και πρόληψης και προστασίας από θεομηνίες. Με απόφαση του Υπουργού
Οικονομικών καθορίζονται: α) ο τρόπος κίνησης του λογαριασμού, β) κατόπιν
εισήγησης της Επιτροπής του άρθρου 13, το ποσό που πρόκειται να διατεθεί ανά
φορέα.»

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ