Μεταλυκειακό έτος ΕΠΑΛ: Τι αλλάζει – Και αναπληρωτές στο εργαστηριακό μάθημα

0
80

Ορίζεται ότι το εργαστηριακό μάθημα πραγματοποιείται εκτός ωραρίου λειτουργίας των ΕΠΑΛ ενώ προβλέπεται αμοιβή για το εκπαιδευτικό προσωπικό των ΕΠΑ.Λ. ή των Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.) και ορίζεται ότι προσλαμβάνονται αναπληρωτές εκπαιδευτικοί αν τα τμήματα δεν συμπληρώνονται από μόνιμους

Αλλαγές στη διαδικασία φοίτησης και λειτουργίας του Μεταλυκειακού έτους- Τάξης Μαθητείας των ΕΠΑΛ, φέρνει ο νέος νόμος-πλαίσιο της κ.Κεραμέως που βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση. 

Ανάμεσα στις διατάξεις του περιλαμβάνονται και ορισμένες για το Μεταλυκειακό έτος, που αφορούν στους εκπαιδευτικούς, στο εργαστηριακό μάθημα ειδικότητας, στη διάρκεια του προγράμματος, κα.

Ολες οι αλλαγές

Άρθρο 309
Φοίτηση στο Μεταλυκειακό έτος – Τάξη Μαθητείας –
Τροποποίηση παρ. 2 και 6 άρθρου 36 ν. 4763/2020

1. Στην περ. α) της παρ. 2 του άρθρου 36 του ν. 4763/2020 (Α΄254), περί του εργαστηριακού μαθήματος ειδικότητας στο Μεταλυκειακό έτος – Τάξη Μαθητείας, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:

α) τροποποιείται η υποπερ. αα) περί του χρόνου πραγματοποίησης του εργαστηριακού μαθήματος, ώστε να ορίζεται ότι αυτό πραγματοποιείται εκτός ωραρίου λειτουργίας των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.), β) στην υποπερ. αβ) περί των διδασκόντων στο εργαστηριακό μάθημα: βα) τροποποιείται το πρώτο εδάφιο, ώστε να προβλέπεται αμοιβή για το εκπαιδευτικό προσωπικό των ΕΠΑ.Λ. ή των Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.) και να ορίζεται ότι προσλαμβάνονται αναπληρωτές εκπαιδευτικοί αν τα τμήματα δεν συμπληρώνονται από μόνιμους εκπαιδευτικούς, ββ) στο τέλος του δεύτερου εδαφίου προστίθενται τα εξής «, χωρίς μείωση του υποχρεωτικού ωραρίου στη σχολική μονάδα στην οποία υπηρετούν», γ) στην αρχή της υποπερ. αγ) προστίθενται δύο εδάφια και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής:

«2. Στο Μεταλυκειακό έτος- Τάξη Μαθητείας εφαρμόζεται:
α) Εργαστηριακό μάθημα ειδικότητας, ως εξής:
αα) Το εργαστηριακό μάθημα πραγματοποιείται στα Σχολικά Εργαστήρια (Σ.Ε.) των ΕΠΑ.Λ. ή στα Εργαστηριακά Κέντρα (Ε.Κ.), που εξυπηρετούν τα ΕΠΑ.Λ. εκτός ωραρίου λειτουργίας των ΕΠΑ.Λ. Το μάθημα δεν πραγματοποιείται κατά την περίοδο των διακοπών των Χριστουγέννων, του Πάσχα, καθώς και των θερινών διακοπών.
αβ) Οι διδάσκοντες στο εργαστηριακό μάθημα είναι: i) εκπαιδευτικό προσωπικό των ΕΠΑ.Λ. ή των Ε.Κ. της Περιφερειακής Διεύθυνσης, με αμοιβή ή ii) αναπληρωτές εκπαιδευτικοί, αν τα τμήματα δεν συμπληρώνονται από τους μόνιμους εκπαιδευτικούς του στοιχείου i). Οι διδάσκοντες, πέραν της παροχής εκπαιδευτικού έργου στο εργαστηριακό μάθημα, πραγματοποιούν και την παρακολούθηση της μάθησης στον χώρο εργασίας μέσω της εποπτείας, η οποία θεωρείται άσκηση εκπαιδευτικού έργου, χωρίς μείωση του υποχρεωτικού ωραρίου στη σχολική μονάδα στην οποία υπηρετούν.

Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί, οι οποίοι μπορούν να διδάξουν στο Μεταλυκειακό έτος – Τάξη Μαθητείας, σύμφωνα με τις αναθέσεις που ισχύουν, προσλαμβάνονται από τη Γενική Διεύθυνση Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από τους ενιαίους πίνακες αναπληρωτών εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και αναλαμβάνουν αποκλειστικά τη διδασκαλία και την εποπτεία των τμημάτων Μαθητείας, τα οποία λογίζονται ως χρόνος διδακτικής υπηρεσίας για κάθε συνέπεια.

αγ) Για την λειτουργία των τμημάτων του Μεταλυκειακού έτους-Τάξης Μαθητείας ορίζεται ως Υπεύθυνος Εποπτείας, με αμοιβή, ο Διευθυντής του ΕΠΑ.Λ. Η αμοιβή για την απασχόληση του Υπεύθυνου Εποπτείας και των εκπαιδευτικών του στοιχείου i) της υποπερ. αβ) της περ. α) μπορεί να χρηματοδοτείται από εθνικούς ή ενωσιακούς πόρους. Η αμοιβή για την απασχόληση των αναπληρωτών εκπαιδευτικών του στοιχείου ii) της υποπερ. αβ) της περ. α) μπορεί να χρηματοδοτείται από εθνικούς ή ενωσιακούς πόρους, σύμφωνα με διατάξεις που αφορούν σε αμοιβές αναπληρωτών εκπαιδευτικών της επαγγελματικής εκπαίδευσης.»

2. Στην παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4763/2020, περί του προγράμματος του Μεταλυκειακού έτους – Τάξης Μαθητείας, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) στο πρώτο εδάφιο, περί της διάρκειας του προγράμματος, διαγράφονται τα εξής: «έχει συνολική διάρκεια έντεκα (11) μήνες,» και η λέξη «Ιουλίου» αντικαθίσταται από τη λέξη «Αυγούστου», β) μετά από το πρώτο εδάφιο προστίθενται δύο εδάφια και η παρ. 6 διαμορφώνεται ως εξής :
«6. Το πρόγραμμα του Μεταλυκειακού έτους – Τάξης Μαθητείας αρχίζει από την 1η Σεπτεμβρίου κάθε έτους και ολοκληρώνεται την 31η Αυγούστου του επόμενου έτους. Η περίοδος παροχής των εργαστηριακών μαθημάτων δύναται να ξεκινά την 1η Οκτωβρίου. Η περίοδος μάθησης στον εργασιακό χώρο δύναται να πραγματοποιείται από 1η Οκτωβρίου έως την 31η Αυγούστου εκάστου έτους. Το πρόγραμμα θεωρείται ολοκληρωμένο με την συμπλήρωση των ωρών του εργαστηριακού μαθήματος ειδικότητας και των ημερών μάθησης στον εργασιακό χώρο όπως αυτές καθορίζονται στον Οδηγό Κατάρτισης κάθε ειδικότητας. Η κατανομή μεταξύ εργαστηριακού μαθήματος και προγράμματος μάθησης σε εργασιακό χώρο καθορίζεται στον Οδηγό Κατάρτισης κάθε ειδικότητας.».

Άρθρο 310
Εξουσιοδοτικές διατάξεις για το Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας –
Τροποποιήσεις άρθρου 40 ν. 4763/2020

1. Στην περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 40 του ν. 4763/2020 (Α΄ 254), περί του κανονισμού λειτουργίας του Μεταλυκειακού έτους – Τάξης Μαθητείας, διαγράφονται τα εξής: «τη σχέση του εκπαιδευτικού έργου της εποπτείας με το εργαστηριακό και το διδακτικό ωράριο των εκπαιδευτικών,» και η περ. α) διαμορφώνεται ως εξής :

«α) Καθορίζεται ο κανονισμός λειτουργίας του Μεταλυκειακού έτους -Τάξης Μαθητείας, που περιλαμβάνει την αναλογία διδασκόντων μαθητευομένων στο εργαστηριακό μάθημα, τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων, τα κριτήρια επιλογής και κατάταξης των υποψηφίων, ζητήματα τρόπου και διαδικασίας φοίτησης και αδειών των μαθητευομένων, τον τρόπο αξιολόγησης των μαθητευομένων στο εργαστηριακό μάθημα ειδικότητας και σε εργασιακό χώρο, τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα εργοδοτών και μαθητευομένων, την εποπτεία και την αξιολόγηση των τμημάτων Μαθητείας, θέματα διασφάλισης ποιότητας, θέματα που αφορούν στα τηρούμενα υπηρεσιακά βιβλία, έντυπα, βεβαιώσεις και πιστοποιητικά, ζητήματα που αφορούν στο έργο και τις αρμοδιότητες των υπηρεσιών και οργάνων της Διοίκησης για την υλοποίηση του Μεταλυκειακού έτους – Τάξης Μαθητείας, σύμφωνα με το άρθρο 35, τη διαδικασία πρόσληψης των Υπεύθυνων Υποστήριξης Μαθητείας Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) με σύμβαση ορισμένου χρόνου, τους κλάδους των εκπαιδευτικών, τις αρμοδιότητες και τα παραδοτέα τους, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα για την οργάνωση και τη λειτουργία των τμημάτων του Μεταλυκειακού έτους – Τάξης Μαθητείας.».

2. Στην περ. δ) της παρ. 1 του άρθρου 40 του ν. 4763/2020, περί του καθορισμού θεμάτων για τους Συντονιστές Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης (Π.Δ.Ε.) και των Υπεύθυνους Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Δ.Ε.) για τη Μαθητεία, μετά τη λέξη «καθορίζονται» προστίθεται η φράση «η διαδικασία και τα κριτήρια αξιολόγησης και επιλογής των εκπαιδευτικών του στοιχείου i) της υποπερ. αβ) της περ. α) του άρθρου 36, καθώς και» και η περ. δ) της παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής :
«δ) Καθορίζονται η διαδικασία και τα κριτήρια αξιολόγησης και επιλογής των εκπαιδευτικών του στοιχείου i) της υποπερ. αβ) της περ. α) του άρθρου 36 καθώς και η διαδικασία και τα κριτήρια αξιολόγησης και επιλογής, ο τρόπος και η διαδικασία απόσπασης των Συντονιστών Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης (Π.Δ.Ε.) και των Υπευθύνων Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Δ.Ε.) για τη Μαθητεία όπου απαιτείται, καθώς και κάθε άλλο συναφές θέμα.».

3. Στην περ. ε) της παρ. 1 του άρθρου 40 του ν. 4763/2020, περί του καθορισμού θεμάτων για τους Συντονιστές Π.Δ.Ε. και των Υπεύθυνους Δ.Δ.Ε. για τη Μαθητεία, μετά τις λέξεις «αμοιβής» προστίθενται οι λέξεις «του Υπεύθυνου Εποπτείας της υποπερ. αγ) και των εκπαιδευτικών του στοιχείου i) της υποπερ. αβ) της περ. α) του άρθρου 36, καθώς και» και η περ. ε) της παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής :

«ε) Καθορίζονται το έργο, οι αρμοδιότητες, καθώς και τα παραδοτέα σε μηνιαία βάση για την καταβολή της αμοιβής του Υπεύθυνου Εποπτείας της υποπερ. αγ) και των εκπαιδευτικών του στοιχείου i) της υποπερ. αβ) της περ. α) του άρθρου 36, καθώς και των Συντονιστών Π.Δ.Ε. και των Υπεύθυνων Δ.Δ.Ε. για τη Μαθητεία.»
4. Στην παρ. 4 του άρθρου 40 του ν. 4763/2020, περί του καθορισμού αμοιβών και της ρύθμισης σχετικών θεμάτων, μετά τις λέξεις «η αμοιβή» προστίθενται οι λέξεις «του Υπεύθυνου Εποπτείας της υποπερ. αγ) και των εκπαιδευτικών του στοιχείου i) της υποπερ. αβ) της περ. α) του άρθρου 36, καθώς και» και η παρ. 4 διαμορφώνεται ως εξής :
«4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Παιδείας και Θρησκευμάτων, καθορίζονται η αμοιβή του Υπεύθυνου Εποπτείας και των εκπαιδευτικών του στοιχείου i) της υποπερ. αβ) της περ. α) του άρθρου 36, καθώς και των εκπαιδευτικών που δύνανται να απασχοληθούν στο Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης, ως επιμορφωτές και επόπτες, το ύψος και ο τρόπος προσδιορισμού της αμοιβής των Συντονιστών της παρ. 2 του άρθρου 39, των Υπευθύνων της παρ. 3 του άρθρου 39, των εκπαιδευτικών της παρ. 5 του άρθρου 39, και ρυθμίζεται κάθε άλλο ειδικότερο θέμα.»

5. Στην παρ. 9 του άρθρου 40 του ν. 4763/2020, περί της ρύθμισης θεμάτων για τις ειδικότητες που παρέχονται στο Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας (Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ. & Ν.), η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Κεντρικού Συμβουλίου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Κ.Σ.Ε.Ε.Κ.), μετά τη λέξη «τροποποιούνται», προστίθεται η λέξη «αντιστοιχίζονται» και η παρ. 9 διαμορφώνεται ως εξής:

«9. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν., η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Κ.Σ.Ε.Ε.Κ., καθορίζονται, προστίθενται, τροποποιούνται, αντιστοιχίζονται, συγχωνεύονται ή καταργούνται οι ειδικότητες που παρέχονται στο Μεταλυκειακό έτος – Τάξη Μαθητείας και ρυθμίζεται κάθε σχετικό ειδικότερο θέμα.».

6. Στο τέλος της παρ. 10 του άρθρου 40 του ν. 4763/2020, περί του καθορισμού της λειτουργίας των τμημάτων του Προπαρασκευαστικού Προγράμματος Πιστοποίησης του άρθρου 37 του νόμου αυτού, προστίθεται η φράση «, καθώς και η λειτουργία των τμημάτων του Μεταλυκειακού έτους – Τάξη Μαθητείας» και η παρ. 10 διαμορφώνεται ως εξής :
«10. Με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης (Π.Δ.Ε.) καθορίζονται η λειτουργία των τμημάτων του Προπαρασκευαστικού Προγράμματος Πιστοποίησης του άρθρου 37, ο χρόνος έναρξης της λειτουργίας τους και το απογευματινό ωράριο λειτουργίας τους, καθώς και η λειτουργία των τμημάτων του Μεταλυκειακού έτους – Τάξη Μαθητείας.».

Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News

ΑΣΕΠ: Βγαίνουν οι προκηρύξεις για Διορισμούς σε Παιδεία, ΕΛΣΤΑΤ – Πώς κάνετε αίτηση και Μητρώο (ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ)

Το 1ο αναγνωρισμένο από τον ΑΣΕΠ Πιστοποιητικό Ειδικής Αγωγής του Παν.Πατρών για εκπαιδευτικούς

ΑΣΕΠ: Ποια σεμινάρια Πανεπιστημίων μοριοδοτούν στους Πίνακες ΕΙΔΙΚΗΣ αλλά και ΓΕΝΙΚΗΣ – ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Η 1η Πανεπιστημιακή Επιμόρφωση στον Αυτισμό από το Παν.Πατρών με Μοριοδοτούμενο Πιστοποιητικό

ΑΣΕΠ: Το ΠΙΟ ΕΥΚΟΛΟ online Lower – Proficiency για Ενήλικες σε 2 ημέρες Μόνο 111 ευρώ

ECDL | Πιστοποίηση Υπολογιστών για ΑΣΕΠ μόνο 95 ευρώ μέσα σε 2 ημέρες

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ