Γ. Χριστόπουλος: Ο «γόρδιος δεσμός» της επιστρεπτέας προκαταβολής. (όταν δεν «λύνεται» κόβεται)

0
112

e-mail: [email protected]
Μη επιστρεπτέο ποσό της επιστρεπτέας προκαταβολής – Λογιστική και φορολογική
μεταχείριση στα απλογραφικά και διπλογραφικά βιβλία (υπό το πρίσμα της εγκυκλίου):Η λύση που έδωσε ερμηνευτικά ο Διοικητής της ΑΑΔΕ, κος Γιώργος Πιτσιλής με την
εγκύκλιο Ε. 2046/26.05.2022, στο επίμαχο ζήτημα του χρόνου αναγνώρισης του
εσόδου του μη επιστρεπτέου ποσού της αφορολόγητης ενίσχυσης με τη μορφή αρχικά
ως δανείου της επιστρεπτέας προκαταβολής, ήταν αυτονόητη και αναρωτιόμαστε γιατί
δεν είχε από την αρχή απαντηθεί το ερώτημα αυτό.

Δηλαδή γιατί δεν είχε διαχωρίσει τη θέση της η φορολογική Διοίκηση, από την
λογιστική διάταξη των ΕΛΠ, που θέλει τον χρόνο αναγνώρισης του εσόδου σύμφωνα με
την αρχή του δεδουλευμένου και με κριτήριο την «εύλογη βεβαιότητα» (σημ. στο
οποίο κριτήριο, το λογιστικό δίκαιο σωστά εμμένει και είναι ένα γεγονός που
είδαμε τόσο με τη γνωμάτευση 957/2020 του ΣΛΟΤ όσο και με την από 23.03.2022
λογιστική οδηγία της ΕΛΤΕ
), προκειμένου να δώσει (όπως έπραξε τώρα) τη δυνητική
ευχέρεια
στις επιχειρήσεις που δεν γνώριζαν στις 31.12.2021 αν έχουν εκπληρώσει
τους όρους για τη μη αποπληρωμή, να μπορούν να καταχωρήσουν το μη επιστρεπτέο
ποσό στα αποτελέσματα του φορολογικού έτους 2022 και όχι στο 2021.

Μερικοί εισηγητές (και η αφεντιά μου), προβάλαμε τη διαπίστωση που είχαμε «ανιχνεύσει»
από τις κωδικοποιημένες αποφάσεις και ειδικότερα στην KYA ΓΔΟΥ 94/2020 για τη γένεση της οριστικοποίησης και υπολογισμού του μη επιστρεπτέου ποσού.

Ότι δηλαδή «…Ο έλεγχος των προϋποθέσεων διενεργείται αυτοματοποιημένα από την
ΑΑΔΕ.
» και ότι «Η ΑΑΔΕ επεξεργάζεται τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της και
υπολογίζει το επιστρεπτέο ποσό…»

Συγκεκριμένα οι συνάδελφοι που παρακολουθούν το φετινό e-book βιβλίο μας με
παραδείγματα ασκήσεων (Content – Mental GRoup), στο παράδειγμα της άσκησης 9 για
ΑΕ, εμπεριέχεται αυτό και το γνωρίζουν καλά.

Αλλά ας μείνουμε στην εγκύκλιο Ε. 2046/26.05.2022 με την οποία
αποσαφηνίστηκαν τα ζητήματα
που αφορούν στη φορολογική μεταχείριση και
ειδικότερα στο χρόνο αναγνώρισης του εσόδου του μη επιστρεπτέου ποσού για την
ορθή συμπλήρωση των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων
και επιπλέον για τη διαβίβαση δεδομένων των επιδοτήσεων – επιχορηγήσεων στην
ψηφιακή πλατφόρμα myDATA της ΑΑΔΕ.)

Ας δούμε ένα παράδειγμα:

Στα πλαίσια των σχετικών διατάξεων του τρίτου άρθρου της από 30.03.2020 Π.Ν.Π.
η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν.4684/2020, η επιχείρηση «ΟΕ Γ.
ΓΕΩΡΓΙΟΥ» έλαβε συνολικά από τους κύκλους της Επιστρεπτέας Προκαταβολής το ποσό
12.000 ευρώ
.

Ως πολύ μικρή οντότητα της παραγράφου 2(γ) του άρθρου 1 του ν. 4308/2014
ΕΛΠ, (απλογραφικό λογιστικό σύστημα), θα αντιμετωπίσει την κρατική ενίσχυση της
επιστρεπτέας προκαταβολής, σύμφωνα με τις διατάξεις της φορολογικής νομοθεσίας.
(βλ. σχετ. ΣΛΟΤ 957/2020 Λογιστικός χειρισμός επιστρεπτέας προκαταβολής).

Σημειώνεται ότι έχει τηρηθεί η ρήτρα διατήρησης εργαζομένων που προβλεπόταν
σε κάθε κύκλο
και με βάση τα κριτήρια της μείωσης του κύκλου εργασιών ανήκει
στην περίπτωση που θα κληθεί να επιστρέψει το 50% της ενίσχυσης. Ήτοι 6.000 ευρώ.

Συνεπώς εν όψει των ανωτέρω, ως προς το άλλο 50%, ήτοι 6.000 ευρώ (12.000 Χ
50%) που δεν θα αποπληρωθεί, η επιχείρηση έχει αποκτήσει την «εύλογη βεβαιότητα..»
εντός της χρήσης 2021 ότι έχει τηρήσει και έχει εκπληρώσει τους παραπάνω όρους
για την μη αποπληρωμή.

Κατά συνέπεια το ποσό αυτό από το δάνειο που δεν θα επιστραφεί αποτελεί
δεδουλευμένο έσοδο του φορολογικού έτους 2021 και σωρευτικά με την δεύτερη
προϋπόθεση που ορίζει η εγκύκλιος πολ. 1223/08.10.2015, («να έχει αποκτηθεί το
δικαίωμα είσπραξης»
), η οποία εν προκειμένω ισχύει, έχει οριστικοποιηθεί η
ωφέλεια λόγω μη επιστροφής του και χρόνος αναγνώρισης αυτού όπως προελέγχθει
είναι το φορολογικό έτος 2021.

Έτσι θα μειώσει την υποχρέωση του δανείου κατά το ήμισυ και το ποσό 6.000 ευρώ
που δεν θα αποπληρώσει (το οποίο δεν αποτελεί πλέον υποχρέωση, αλλά όφελος), θα
το καταχωρήσει ως έσοδο
από κρατική επιχορήγηση του φορολογικού έτους 2021 στο
Βιβλίο Εσόδων στη στήλη «Λοιπά αφορολόγητα Έσοδα (λόγω Covid 19) άνευ ΦΠΑ». (βλ.
παρ. 12, του άρθρου 3, των ΕΛΠ), γεγονός που θα επηρεάσει και θα προσμετρηθεί
στα αποτελέσματα της χρήσης 2021.

Περαιτέρω για τη φορολογική προσαρμογή (αναμόρφωση) του λογιστικού
αποτελέσματος για να μη φορολογηθεί, βλ. αμέσως πιο κάτω.

Χρόνος καταχώρησης (2021 ή 2022??) – Οι δύο εκδοχές λύσης από την ΑΑΔΕ:

Η νέα ως άνω εγκύκλιος της ΑΑΔΕ Ε.2046/2022, αναφέρεται καθοριστικά και
στην από 23.03.2022 λογιστική οδηγία της ΕΛΤΕ.

Ωστόσο προκειμένου να δώσει λύση στο επίμαχο ζήτημα του χρόνου καταχώρησης
(2021 ή 2022 ??) ως εσόδου κατά το μέρος του μη επιστρεφόμενου ποσού,
αναγνωρίζει «ότι δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα ο υπολογισμός του επιστρεπτέου ποσού
από την ΑΑΔΕ και «υπό αυτήν την έννοια δεν έχει οριστικοποιηθεί η ωφέλεια των
δικαιούχων
».Με αυτό ως δεδομένο, στην παρ. 6, θα μας πει: «6. Κατόπιν των
ανωτέρω, όσες επιχειρήσεις εφαρμόζουν την από 23.3.2022 λογιστική οδηγία,
καταχωρούν τα πιο πάνω ποσά, ήτοι το μη επιστρεπτέο ποσό και το ποσό
έκπτωσης εφάπαξ καταβολής στα αποτελέσματα του φορολογικού έτους 2021
».


Και ακολούθως θα διατυπώσει δύο εκδοχές λύσης:

1ον) οι επιχειρήσεις που δεν γνώριζαν την 31.12.2021 εάν έχουν
εκπληρώσει τους όρους μη αποπληρωμής, δύνανται να καταχωρήσουν το μη
επιστρεπτέο ποσό και το τυχόν ποσό έκπτωσης στα αποτελέσματα του
φορολογικού έτους 2022 και

2ον) οι επιχειρήσεις που καταχώρησαν το μη επιστρεπτέο ποσό στα
αποτελέσματα του 2021 αλλά εντός του 2022 αποφασίζουν να προβούν σε
εφάπαξ εξόφληση του επιστρεπτέου ποσού της ληφθείσας ενίσχυσης, δύνανται
να καταχωρήσουν μόνο το ποσό της έκπτωσης στα αποτελέσματα του 2022
.


Ερωτήματα που παραμένουν και δίνουμε απάντηση με παραδείγματα:

Μετά από την παραπάνω εναλλακτική και δυνητική ευχέρεια, πολλοί συνάδελφοι
εξακολουθούν εύλογα να μας θέτουν στα σεμινάρια και εδώ στον κόμβο, ερωτήματα
όπως:

Σε διπλογραφικά (πχ. ΑΕ) διανομή και φορολόγηση?? ή μη διανομή και ειδικό
αποθεματικό??

Τι θα κάνει μια επιχείρηση π.χ Α.Ε. που στο παθητικό φέρει ως δάνειο όλο το
ποσό, αλλά προκρίνει να βελτιώσει την εικόνα της καθαρής θέσης και των
οικονομικών καταστάσεων με 31.12.2021??

Ή ακόμη μια εταιρεία με διπλογραφικά βιβλία, όπου σύμφωνα με την παραπάνω
εγκύκλιο Ε.2046/26.05.2022, έχει εφαρμόσει τη λογιστική οδηγία, έχοντας
συμπεριλάβει στα αποτελέσματα χρήσης 2021 το έσοδο με το ποσό του δανείου κατά
το μέρος που έλεγξε ότι δεν θα επιστρέψει??

Είδαμε παραπάνω ότι ως προς αυτό, η εγκύκλιος δεν αναιρεί ούτε το λογιστικό
δίκαιο, ούτε τον κανόνα που απορρέει από τις δύο αρχές του άρθρου 21 και 47 του
ΚΦΕ -Ν.4172/2013 και συνακόλουθα όσα έχει κάνει δεκτά με την ΠΟΛ.1059/2015 και το έγγρ. ΔΕΑΦ 1080132 ΕΞ 2015/2.6.2015.

Ότι δηλαδή: «Οι επιδοτήσεις δεν εξαιρούνται από το σύνολο των εσόδων από
επιχειρηματικές συναλλαγές, αλλά προσμετρώνται στον υπολογισμό του εισοδήματος
από επιχειρηματική δραστηριότητα» (λογιστικός τρόπος προσδιορισμού) και ότι:

«Όλες οι επιδοτήσεις υπόκεινται κατ΄ αρχήν σε φορολόγηση, εκτός αν στην
σχετική απόφαση χορήγησης της επιδότησης, αναφέρεται ρητά η εξαίρεση από την
φορολόγηση».

Μάλιστα όπως σημειώνει στην παρ. 5, «Χρόνος αναγνώρισης αυτών είναι το
φορολογικό έτος κατά το οποίο έχουν καταστεί δεδουλευμένα και θα αποκτηθεί το
δικαίωμα είσπραξης τους
(σχετ. ΠΟΛ.1223/2015 εγκύκλιος), ήτοι όταν
οριστικοποιηθεί η ωφέλεια λόγω μη επιστροφής τους».

Επομένως η εγκύκλιος Ε.2046/2022, αφήνει στην ευχέρεια της επιχείρησης να
πράξει αναλόγως, με βάση το «αν γνωρίζει ή δεν γνωρίζει την 31.12.2021 ότι έχει
εκπληρώσει τους όρους μη αποπληρωμής».

Περαιτέρω η εγκύκλιος δεν μας λέει τι οφείλει να κάνει μία επιχείρηση με
διπλογραφικά βιβλία
(πχ. ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ), όσον αφορά την φορολογική μεταχείριση
των εννέα αφορολογήτων ενισχύσεων που καταχωρούνται στον υποπίνακα 10Α του
εντύπου Ν και μέσω αυτού στον κωδικό 513, με πρώτη το μη επιστρεπτέο ποσό της
επιστρεπτέας προκαταβολής, για τις οποίες ενισχύσεις έχουν εφαρμογή οι διατάξεις
της παρ. 1 του άρθρου 47 του ΚΦΕ -Ν.4172/2013, που ορίζουν ότι: «σε περίπτωση
κεφαλαιοποίησης ή διανομής
κερδών για τα οποία δεν έχει καταβληθεί φόρος
εισοδήματος νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων, το ποσό που διανέμεται ή
κεφαλαιοποιείται
φορολογείται σε κάθε περίπτωση ως κέρδος από επιχειρηματική
δραστηριότητα, ανεξάρτητα από την ύπαρξη φορολογικών ζημιών
»

(Βλ. σχετ. και αποφ. ΠΟΛ.1059/2015 και ΠΟΛ.1014/2018. Επίσης την Γνωμ. ΝΣΚ
178/2016)

Και προφανώς δεν θα χρειαζόταν να το επαναλάβει, αφού για όλα αυτά κάνει ειδική
αναφορά στην εγκύκλιο Ε.2040/20.04.2022, για τη συμπλήρωση και την εκκαθάριση
της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων φορολογικού έτους 2021 και
εκεί μας δίνει οδηγίες για την εφαρμογή των παραπάνω διατάξεων της παρ. 1 του
άρθρου 47
του ΚΦΕ
, σχετικά με τις επιχορηγήσεις που πρέπει να καταχωρηθούν στον
κωδικό 513
και για όσες στον κωδικό 514 του εντύπου Ν, μετά τη συμπλήρωση του
υποπίνακα 10Α και 10Β.

Έχουμε επισημάνει στo φετινό e-book βιβλίο μας με παραδείγματα ασκήσεων (Content
– Mental GRoup
), παράδειγμα άσκηση 9 για ΑΕ, τις εγγραφές για δημιουργία δύο
ειδών αποθεματικών
:

1. Αποθεματικά που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 47 παρ.1 και,

2. Αποθεματικά που δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρο 47 παρ.1.

Και περαιτέρω κάτω από τους λογαριασμούς αυτούς της κάθε κατηγορίας,
δημιουργία κατωτεροβάθμιων λογαριασμών, με περιγραφή της κάθε ενίσχυσης και της
αντίστοιχης σχετικής διάταξης.

Επίσης σε διπλογραφικά, δίνουμε παραδείγματα στο ερώτημα διανομή και
φορολόγηση?? ή μη διανομή και ειδικό αποθεματικό?? Οι λύσεις συνοδεύονται με
λογιστικές εγγραφές και απεικόνιση στο Ε3 και «Ν» και φορολόγηση στο ίδιο έντυπο
«Ν»

Να επισημάνουμε στο σημείο αυτό τη διαφορά με τα απλογραφικά βιβλία:

«Όπως προκύπτει από τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 47 του Κ.Φ.Ε. για τα
νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες που τηρούν απλογραφικά βιβλία δεν
εφαρμόζεται το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 47 του Κ.Φ.Ε. για τα
αφορολόγητα ποσά που εισπράττουν τα υπόψη νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες».
Συνεπώς δεν μας απασχολεί.Επομένως
για όσες επιχειρήσεις στις 31.12.2021, αποφασίσουν να διαχωρίσουν το
ποσό που έλαβαν
αρχικά σε έσοδο και το υπόλοιπο σε οφειλή, σύμφωνα με τους όρους
και προϋποθέσεις των διατάξεων
(βλ. σχετ. στον κόμβο «δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ οι
πρώτες δύο αποφάσεις
με τις αλλαγές στα πλαίσια της επιστρεπτέας προκαταβολής»)
θα καταχωρήσουν 31.12.2021 ως έσοδο το μη επιστρεπτέο ποσό. Και εδώ παραθέτουμε
τα ακόλουθα:

Λογιστικές εγγραφές:


Στα Απλογραφικά Βιβλία στο Βιβλίο Εσόδων το ποσό 6.000,00 ευρώ, ως έσοδο από
κρατική επιχορήγηση του φορολογικού έτους 2021, θα καταχωρηθεί στη στήλη «Λοιπά
αφορολόγητα Έσοδα (λόγω Covid 19) άνευ ΦΠΑ». Βλ. σχετ. και την παρ. 12, του
άρθρου 3, των Ε.Λ.Π., για την καταχώρηση στα απλογραφικά βιβλία.

Στα Διπλογραφικά Βιβλία σύμφωνα με τα παραπάνω κατά την είσπραξη θα έπρεπε να
έχει χρεωθεί ο λογ. 38 «Λογ. Όψεως» και να έχει πιστωθεί ο λογ. 52 «Κρατικό
Δάνειο».

Και για το ποσό 6.000,00 ευρώ που δεν θα αποπληρώσει η επιχείρηση, θα γίνει η
ακόλουθη εγγραφή:

 


Λογαριασμοί

 χρέωση

πίστωση

ΕΓΛΣ Λ/52 Κρατικό Δάνειο ή

ΕΛΠ Λ/53.10.00 Επιστρεπτέα προκαταβολή

                                     Λ/74.03 (Ε.Γ.Λ.Σ.) ή 

                                     Λ/71.03 (ΕΛΠ) Ειδικές  Επιχορηγήσεις

6.000,00
 
 
6.000,00


Καταχώρηση στο Ε3: Στο έντυπο Ε3 δεδομένου ότι είναι ενιαίο για όλα τα
νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες του άρθρου 45 του ν.4172/2013 καθώς και
τις ατομικές επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από την κατηγορία τήρησης των βιβλίων
(απλογραφικά ή διπλογραφικά), το μη επιστρεπτέο ποσό 6.000 ευρώ (στο
παράδειγμά μας) της επιστρεπτέας προκαταβολής που αποτελεί επιδότηση, θα
καταχωριθεί στους κωδ. 162, 262, 362, 462, του πίνακα Ζ1, καθώς και στους
κωδ. 196, 296, 496, του πίνακα Ζ3 για πληροφοριακούς λόγους. Εν συνεχεία το
ποσό μεταφέρεται στους κωδ. 122, 222, 322, 422, που πίνακα Δ για τον
υπολογισμό του τελικού λογιστικού αποτελέσματος. (Βλ. σχ. στην εγκ. Ε.2025/2022 για το Ε3)

Για τη φορολογική αναμόρφωση: Στις ατομικές επιχειρήσεις το ποσό 6.000 ευρώ,
θα καταχωρηθεί στον πίνακα ΣΤ΄ στους κωδ. 144, 244, 344, 444, 544 «Μείον:
Αφορολόγητα έσοδα», και συγκεκριμένα στον υπο-κωδικό 014 προκειμένου να
υπολογιστεί το καθαρό φορολογητέο αποτέλεσμα και να μεταφερθεί στη δήλωση
φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε1).

 Καταχώρηση στο Ε1:

Ποσά που εισπράχθηκαν εντός του έτους 2021 ως προσωρινό μέτρο ενίσχυσης
με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν
οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού, καταχωρούνται
στους κωδ. 781-782
του πίνακα 6 του Ε1 (βλ. σχετ. στην απόφαση Α.1034/2022). Συνεπώς το φυσικό πρόσωπο – η επιχείρηση του
παραδείγματός μας θα καταχωρήσει στον κωδ. 781 του Ε1 το ποσό 22.000
ευρώ
.


Για τη φορολογική αναμόρφωση σε ότι αφορά νομικά πρόσωπα:Στη συγκεκριμένη περίπτωση η φορολογική προσαρμογή (αναμόρφωση), του λογιστικού
αποτελέσματος που προκύπτει στον Πίνακα Δ’ του Ε3, γίνεται στο έντυπο Ν, στο
οποίο τα ποσά των κωδικών 129, 229, 329, 429 με το σύνολο του 529 «Αποτελέσματα
προ φόρων» (Δ15 του πίνακα Δ΄), μεταφέρεται στον κωδ. 116.

Περαιτέρω το ποσό 6.000,00 ευρώ της εν λόγω επιχορήγησης, θα καταχωρηθεί στον
κωδικό 001 του υποπίνακα 10A του εντύπου Ν και μέσω αυτού στον κωδικό 513
προκειμένου να αφαιρεθεί από το φορολογητέο εισόδημα της εν λόγω εταιρείας του
παραδείγματος μας. Βλ. σχετ. και στην εγκ. Ε.2040/2022 και την σχετική
ερώτηση – απάντηση της ΑΑΔΕ στα νομικά πρόσωπα/ νομικές οντότητες. Το αφορολόγητο μη επιστρεπτέο ποσό της κρατικής ενίσχυσης της
επιστρεπτέας προκαταβολής για τα νομικά πρόσωπα που τηρούν διπλογραφικά
βιβλία σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 47 του ν.4172/2013, «σε περίπτωση
κεφαλαιοποίησης ή διανομής, φορολογείται σε κάθε περίπτωση ως κέρδος από
επιχειρηματική δραστηριότητα, ανεξάρτητα από την ύπαρξη φορολογικών
ζημιών». Βλ. σχετ. και αποφ. ΠΟΛ.1059/2015 και ΠΟΛ.1014/2018. Επίσης
την Γνωμ. ΝΣΚ 178/2016


Συνεπώς στην περίπτωση για παράδειγμα εταιρείας με διπλογραφικά βιβλία (ΑΕ, ΕΠΕ,
ΙΚΕ), πρέπει μέσω του λογαριασμού διάθεσης των κερδών (ΕΓΛΣ, Λ/86, η Λ/88) με
περαιτέρω πίστωση σε αντίστοιχους λογ/σμούς της καθαρής θέσης, για το
αφορολόγητο ποσό της κρατικής ενίσχυσης της επιστρεπτέας προκαταβολής, να
δημιουργήσει λογαριασμό ειδικού αποθεματικού:

 


Λογαριασμός              Περιγραφή


Χρέωση

Πίστωση

86.99 Κέρδη μετά φόρων χρήσεως

6.000,00

 

          41.04 Ειδικά αποθεματικά που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 47 παρ.1»/

          Λ/ 41.04. 001 «μη επιστρεπτέο ποσό κρατικής ενίσχυσης επιστρεπτέας προκαταβολής……..» 

 

6.000,00

Αιτιολογία: μεταφορά κερδών για δημιουργία αποθεματικού από το «μη επιστρεπτέο ποσό κρατικής ενίσχυσης επιστρεπτέας προκαταβολής»


Καταχώρηση στο έντυπο ΦΠΑ Κατά τον χρόνο που θα πληρωθούν οι όροι της μη
επιστροφής μέρους του ποσού της ενίσχυσης, το ποσό που δεν επιστρέφεται
καταχωρίζεται στους κωδικούς 310 και 312 της δήλωσης Φ.Π.Α. της οικείας
φορολογικής περιόδου. (βλ. σχετ. στην εγκ. Ε. 2185/18.11.2020

myDATA: Χρόνος και τρόπος διαβίβασης των επιδοτήσεων-επιχορηγήσεων στη
ψηφιακή πλατφόρμα myDATA της ΑΑΔΕ.


 (Βλ. και για το θέμα αυτό την λύση του Διοικητή της ΑΑΔΕ με την
εγκύκλιο Ε.2046/2022)


Σημείωση: γίνεται αναφορά στην ΠΟΛ.1003/31-12-2014 που αφορά οδηγίες για τα ΕΛΠ
– Ν. 4308/2014 και στη διευκρίνιση αυτής ότι για την είσπραξη αποζημιώσεων,
επιδοτήσεων, οικονομικών ενισχύσεων, επιστροφών τόκων, εισφορών και λοιπών
συναφών εσόδων, δεν προβλέπεται η έκδοση τιμολογίου, από την Οδηγία 2006/112/ΕΕ.

Η συναλλαγή δύναται να τεκμηριώνεται από παραστατικό που εκδίδει ο χορηγών το
σχετικό ποσό ή η τράπεζα που το καταβάλλει.

Με δεδομένο αυτό, η παραπάνω εγκύκλιος Ε.2046/2022, για το επίμαχο
θέμα της διαβίβασης, αποσαφήνισε ότι
«Σε κάθε περίπτωση, οι υπόχρεες οντότητες
διαβιβάζουν τα υπόψη δεδομένα (εν προκειμένω το μη επιστρεπτέο ποσό της
επιστρεπτέας προκαταβολής) με τύπο παραστατικού 1.1 (τιμολόγιο πώλησης, φυσικά
δεν εκδίδεται
κάποιο παραστατικό), με ΑΦΜ εκδότη το ΑΦΜ της οντότητας που
λαμβάνει την επιδότηση – επιχορήγηση και με ΑΦΜ λήπτη το ΑΦΜ του Φορέα που έχει
δώσει την ενίσχυση, ή εννιά μηδενικά στην περίπτωση που δεν σας είναι γνωστό»

«Χαρακτηρισμός» εσόδων – συναλλαγών / Category:

Η επιλογή του «Χαρακτηρισμού ( category )» θα γίνει με την διαβίβαση του «παραστατικού»
(όπως πιο πάνω, 1.1) και όχι με τακτοποιητική εγγραφή τύπου 17.3 και κωδικό
χαρακτηρισμού τιμή στήλης 9: Category 1.5 (επηρεάζει το λογιστικό και φορολογικό
αποτέλεσμα) και χαρακτηρισμό Ε3:

«E3_562 Λοιπά Συνήθη Έσοδα».

Ο χαρακτηρισμός ΦΠΑ σε κάθε περίπτωση είναι με κατηγορία 7 [0%] και επιλογή
27 «Λοιπές Εξαιρέσεις ΦΠΑ».

Όσον αφορά ειδικότερα τις προθεσμίες που τίθενται στην Α.1138/2020 και
λήγουν την 31/3/2022, θα οριστεί νέα προθεσμία, κατόπιν της τροποποίησης της
απόφασης αυτής.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ