Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της ΠΑΕ ύψους 10 εκατ. ευρώ, την καλύπτει εξ ολοκλήρου ο Βαγγέλης Μαρινάκης

Date:

Η Γενική Συνέλευση της ΠΑΕ Ολυμπιακός έχει προγραμματιστεί για την Δευτέρα (28/2), όπου θα γίνει αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου, την οποία θα καλύψει ο μεγαλομέτοχος της ερυθρόλευκης ΠΑΕ, Βαγγέλης Μαρινάκης.

Η Ετήσια Γενική Συνέλευση της ΠΑΕ Ολυμπιακός έχει προγραμματιστεί να γίνει την προσεχή Δευτέρα (28/2) και σε αυτή η πειραϊκή εταιρία θα προχωρήσει σε αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου. Η αύξηση αυτή, σύμφωνα με πληροφορίες, θα είναι ύψους 10.000.000 ευρώ και θα την καλύψει εξ´ ολοκλήρου ο μεγαλομέτοχος της ερυθρόλευκης ΠΑΕ, Βαγγέλης Μαρινάκης.

Η οικονομική έκθεση του Δ.Σ. για την ΠΑΕ Ολυμπιακός, όπως έχει αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του συλλόγου, αναφέρει τα εξής:

“ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ME ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΜΕΤΟΧΟΥ «ABISSO HOLDINGS LTD»

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας που θα συνεδριάσει την 28.02.2022, ή σε οποιαδήποτε άλλη ημερομηνία μετά από αναβολή/ διακοπή / ματαίωση, και ειδικότερα, επί του θέματος 6 της ημερήσιας διάταξης «Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου με Καταβολή Μετρητών – Τροποποίηση του Άρθρου 7 του Καταστατικού της Εταιρείας» και επί του θέματος 7 «Κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης παλαιών μετόχων υπέρ της μετόχου εταιρείας “ABISSO HOLDINGS LTD”», τα ακόλουθα:

Λαμβάνοντας υπόψη α) τις παρούσες οικονομικές συνθήκες και ειδικά τη σημαντική μείωση των εσόδων λόγω, κυρίως, της μη συμμετοχής της ομάδας στους Ομίλους του Champions League και των περιορισμών στην προσέλευση φιλάθλων στους αγώνες, β) την αβεβαιότητα ως προς την εξέλιξη των εσόδων που δημιουργούν οι παρατεταμένες συνθήκες της πανδημίας γ) την ύπαρξη σημαντικών και επειγουσών οικονομικών υποχρεώσεων και αναγκών, στα πλαίσια και της διαδικασίας της αδειοδότησης της Π.Α.Ε. από την UEFA, στις οποίες θα κληθεί να ανταπεξέλθει η εταιρεία το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, δ) την εκ των παραπάνω λόγων, ανάγκη
άμεσης ταμειακής ενίσχυσης της εταιρείας, κρίνεται σκόπιμη και αναγκαία η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας μέχρι του ποσού των EUR 10.000.000 με την καταβολή μετρητών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του τις παρούσες οικονομικές συνθήκες, προτείνει στη Γενική Συνέλευση οι μετοχές να διατεθούν στην ονομαστική αξία των EUR 0,33 η κάθε μία, πλέον του, σύμφωνα με το άρθρο 71 του Κ.Ν. 2725/99, ποσοστού 10% του σωματείου ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ, δηλ. στη συνολική τιμή των EUR 0,3666667 ανά μετοχή.

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου να καλυφθεί σε διάστημα τεσσάρων (4) μηνών, σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ.2 του Ν.4548/2018, καθώς επίσης να δοθεί και η δυνατότητα μερικής κάλυψης κατ’ άρθρο 28 παρ.1 του Ν.4548/2018. Προτείνεται η κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων της εταιρείας υπέρ της μετόχου «ABISSO HOLDINGS LTD» ιδιοκτησίας του κ. Ευάγγελου Μαρινάκη, διότι:

(α) Μέτοχοι της Εταιρείας με συνολικό ποσοστό συμμετοχής 17,24% στο μετοχικό κεφάλαιο έχουν εκφράσει την πρόθεσή τους να μην συμμετάσχουν στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Με δεδομένο ότι για το σωματείο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ (μέτοχο με ποσοστό 10% της ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ) ισχύουν οι ρυθμίσεις του άρθρου 71 του ΚΝ 2725/99, το 27,24% από το 30,43% του μετοχικού κεφαλαίου που δεν ανήκει στην ABISSO HOLDINGS LTD, δε θα συμμετάσχει στην αύξηση.

(β) Θα ολοκληρωθεί η εισροή του απαιτούμενου κεφαλαίου χωρίς χρονοβόρες και κοστοβόρες για την εταιρεία διαδικασίες. Η μέτοχος «ABISSO HOLDINGS LTD» δύναται να καλύψει την ανωτέρω αύξηση.

(γ) Με τον τρόπο αυτό θα ενισχυθεί η ΠΑΕ με την άμεση εισροή κεφαλαίου και την επίτευξη και διασφάλιση της άμεσης ρευστότητας, ώστε να ανταποκριθεί επιτυχώς στις
επείγουσες οικονομικές ανάγκες και τη διατήρηση των οικονομικών δυνάμεων και της οικονομικής θέσης της εταιρείας.

(δ) Δεδομένης της έλλειψης των εσόδων από τη μη συμμετοχή στη διοργάνωση UEFA Champions League και της σημαντικής μείωσης των λοιπών εσόδων για τους λόγους που αναφέρθηκαν ανωτέρω, η ωφέλεια της εταιρείας και όλων των μετόχων της συνίσταται, κυρίως, στην άμεση κάλυψη των επειγουσών οικονομικών αναγκών της εταιρείας, που θα επιτρέψει τη διατήρηση των οικονομικών δυνάμεων της και τη διατήρηση της εταιρικής θέσης που δεν μπορεί να επιτευχθεί με άλλον τρόπο ούτε σε μεταγενέστερο χρόνο, όλων των προαναφερομένων αποτελούντων πραγματική ωφέλεια για όλους τους μετόχους.

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει η διάθεση των μετοχών να γίνει με ιδιωτική τοποθέτηση με, όπου απαιτείται, σχετική απόφαση/σεις του, στην κυπριακή εταιρεία «ABISSO HOLDINGS LTD» ιδιοκτησίας του κ. Ευάγγελου Μαρινάκη, προκειμένου να καλύψει με δικά της κεφάλαια το ποσό της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, για να επιτευχθούν κατά τα άνω, οι σκοποί της αύξησης αυτής.

Πειραιάς 31 Ιανουαρίου 2022, το Διοικητικό Συμβούλιο.

Η ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ Γ.Σ. ΑΝΑΦΕΡΕΙ:

ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

Αρ. ΓΕΜΗ 44327807000

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, και κατόπιν της από 31.01.2022 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της εταιρείας σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση η οποία θα συνεδριάσει την 28η Φεβρουαρίου 2022, ημέρα Δευτέρα, και ώρα 17:00, προκειμένου να συζητήσουν και αποφασίσουν στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1.- Yποβολή και έγκριση των Ετησίων Εταιρικών και Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.07.2020 – 30.06.2021 μετά των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

2.- Έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά τη χρήση 01.07.2020 – 30.06.2021 και απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τη χρήση 01.07.2020 – 30.06.2021.

3.- Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας χρήσης 01.07.2021 – 30.06.2022.

4.- Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη χρήση 01.07.2020 – 30.06.2021.

5.- Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα χρήση 01.07.2021 – 30.06.2022 και μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρείας.

6.- Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών, τροποποίηση του άρθρου 7 του καταστατικού της εταιρείας.

7.- Κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων υπέρ της μετόχου εταιρείας «ABISSO HOLDINGS LTD».

8.- Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, οι κ.κ. Μέτοχοι καλούνται σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, που θα συνεδριάσει την 8η Μαρτίου 2022, ημέρα Τρίτη, και ώρα 18:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των ιδίων ως άνω θεμάτων ημερησίας διάταξης χωρίς δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης. Λόγω των εκτάκτων συνθηκών που έχει προκαλέσει η πανδημία του ιού SARS-CoV-2 και της ανάγκης λήψης μέτρων για τον περιορισμό της εξάπλωσης του ιού αυτού, η Τακτική Γενική Συνέλευση (τόσο η αρχική όσο και η τυχόν επαναληπτική) θα πραγματοποιηθεί εξ ολοκλήρου με ηλεκτρονικά μέσα χωρίς τη φυσική παρουσία των μετόχων.

Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να παραστούν στην κατά τα άνω συγκληθησομένη Τακτική Γενική Συνέλευση στις 28 Φεβρουαρίου 2022 ή στην Επαναληπτική συνεδρίαση αυτής στις 8 Μαρτίου 2022, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα και στην συνέχεια να καταθέσουν στην εταιρεία τις σχετικές αποδείξεις κατάθεσης και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης ή εκπροσώπησής τους πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την ορισθείσα κατά τα άνω για τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης ημερομηνία, δηλώνοντας ταυτόχρονα στην εταιρεία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των ιδίων ή των τυχόν αντιπροσώπων/εκπροσώπων τους στην οποία θα αποσταλεί ο σχετικός σύνδεσμος για τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση”.

Δημοφιλής

Περισσότερα σαν αυτό
Σχετίζεται με

Τριπλό ραντεβού με την εφορία μέχρι το τέλος Αυγούστου -Ποιες δόσεις θα πρέπει να πληρωθούν

Αρκετά είναι τα ανοικτά οικονομικά μέτωπα για τον Αύγουστο,...

Νέο Toyota Yaris με 125 ίππους σε απίστευτες τιμές

Το Toyota Yaris είναι χρόνια τώρα το best seller...

Νέες τιμές-στόχοι για τις ελληνικές τράπεζες

Η HSBC χαρακτηρίζει ισχυρά τα αποτελέσματα των ελληνικών τραπεζών...